" Shagóng vdá mv-gvm lòng mvdvm Pvlàcè kvmnønt vdá mv-gvm gø' kaq rvzvngshìlvm (22) mvtúrì "

Døngku lvmvng

Vpø' íwe pèmè vnvmchvngmaq, Dèni Døngku lvmvng tvyø taq nø " Shagóng vdá mv-gvm lòng mvdvm Pvlàcè kvmnønt vdá mv-gvm gø' kaq rvzvngshìlvm (22) mvtúrì " taqkèní dvshat nø nònggùn zí mvyøngè.

(1) Yesu kaq shóngshì gø', Yesu kaq vlømshì nø kámgø' kaq svng mvng rèzvngshì.

(2) Nà naléshì dvgvp Na mvrarì svng echutnadaqè.

(3) Nàí nøntcvmlvmrì nàhømō dvgvp na svng Nønt sheløm daqè.

(4) Na nakù:pm dvgvp Na svng dègung daqè.

(5) Na èngø dvgvp nàò nēcirì svng èshøqādaqè.

(6) Nàí cv'nshì melúnò pvnrì mvdvm na kaq Nønt yvnggúngí shengøtdaqè.

(7) Naí mèsí:ng merà:lò rì dvpvt àngdv'r dø Kà shøn we mø-ínø, síngràl lún dø Na kaq èbø':nà daqè.

(8) À:ng angpè angmè ní kaq shóngshì pàdø Na nvpè nvmè ní kaq svng gø shóngshì longè.

(9) Nà Shiqshànlvm mè-vl lúng dvgvp na kaq dvshá zā tùbùm dèbàng daqè.

(10) Na taqkèní tiqlvng màlé vná we laqya lòng svng àngí èsíngà longè.

(11) Naò shaqcvm mvtú rì svng Mvra shvri we mø-ínø,  naò jòr lòng mvtúrì svng wā lánø shøn lúngòe.

Wervt.... shagóng vdá mv-gvm gø' mvdvm Pvlàcè vdá mv-gvm gø' svng mvng rèzvngshì.

(12) Rvgaqtøm taq jór gø' mvdvm Vkangpè Yesu vdòng taqø jór gø' svng mvng rezvngshì. 

(13) Vsvng, Basha Shagóng shóngnønt dvnzøng gø' mvdvm Vkangpè Yesuò shóngnønt dvnzøng gø'svng mvng rezvngshì. 

(14) Pø Zaqshøp vdá mv-gvm gø' mvdvm Vkangpè Yesu Hkristu kaq vlømshì gø' Kvmnønt vdá mv-gvm gø'svng mvng rezvngshì.

(15) Basha shóngnøntní shóng gø' mvdvm Yesu Hkristuò shóngnøntní shóng gø'svng mvng rezvngshì. 

(16) Rvgaqtømò Paqzí sha rì mvdvm Vkangpè Yesu Hkristu kaq shálún weí Kvmnønt Paqzí vl gø' , sha gø'svng mvng rezvngshì. 

(17) Mònggvnò vtóng laqya tvrà cvn gø' mvdvm Vkangpè Yesu Hkristu mèpvng cvn gø'kaq svng mvng rezvngshì. 

(18) Rvgaqtøm kaq shóngshì gø'mvdvm Yesu Hkristu kaq shóngshì gø' svng mvng rezvngshì. 

(19) Rvzvngce í lún we mvdvmø Hkristu kaq àngké dvdut nø cúnshì gø' svng mvng rezvngshì.

(20) Rvgaqtøm ché:pmkèní nònggùn vl gø' mvdvm Vkangpè Yesu ché:pmkèní nònggùn vl gø'kaq svng mvng rezvngshì. 

(21) Mònggvn rvgaqtøm svng rvzvngshi gø'mvdvm Vkangpè Yesu kaq wā àngdeò tiqlvpat dvpvt rvzvngshi gø' kaq svng mvng rezvngshì.

(22) Rèzvngshi, rvzvngshi lvm luqtvm we Íni gø, Vkangpè Yesu kaq vtoshì lúnò nø Jø'ngjø'ngni Kvmnønt vl gø'kaq svng mvng naò tiqlvpat rvmja ku rezvngshì.
Shvrø'ng gùngkù:pm na mvdvmø màlíng, Na kaq vpø' weí Kà shvdiq dìng dø shóngshì longè.

Vrá nø, Shvbóng shvmatshì ra rvzvngce døngku ílún we mvdvmø ,shvbóng shvmatshì ra shvlá vtv'ng rvzvngce døngku, Gvray ngórdvgung nvng dvnzøng we, kømzup we rvzvngce døngku tiqlòng i lungè, wvng dvshat weí Paqzí dvkøm nø nònggùn zí mvyøngè. Shvngbe svng oqā.

Add new comment

2 + 0 =