Tvmu wàngcè zàywà

Tvmu Wàngcè Zàywà

Yo- D. Vngv́ng rvzì móngcèrì shvngbeí mvrøt mvshv́m, tashì lúnlv́m dvpat nv̀ng rvzì móngò tvmu bv̀nlìrì sv̀ng mvrøt shøngran we zàywàcè íe.

Add new comment

3 + 4 =