Tvrē yóga dang nvng sing dø mvsøngshìlvm ra

" Tvrē yóga dang nvng sing dø mvsøngshìlvm ra " (9 July 22 )

Dèni lvmang tvyø taq nø, Tvrē yóga dang nvng sing dø mvsøngshìlvm ra tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvnglvm íe.Tvrē yóga wàwe nø gvzà shvrē dvké we yóga tiqlòng gø íe.Nvmlat bø'n búng we rvtø taq za yv'ng mvdø'm mvsháshì we íni gø nvmlat (1) bø'n rà yv'ngkèní udø udø (5) dvtang høq yóga vháng sháòe.

 

Nvmlat (1) dvtang kèní (2) dvtang høq shálvm rvzaq we íni gø shálúnshì bø kvt chàng A:tú Guq lvjàng we svra wøn kaq dvtánshì nø lejángshì kvtwa tiqdvshaqí zø'm lúnē. Yóga lòng svng pàti mèlv'nò nø vwawa dø dèdutnò nìnø (3) dvtang kèní (4) dvtanghøq høq lúngòe. Lvngdøm (5) dvtang taqnø tvrē svng shvlshì nøwā lvpat cúnshì lvm í lùngè.

 

Shvlá vrvm, nár vrvm tvrē svng shvlshì vdù lúng kvtnø àngde taq vl we, lálúnshì we gvmsung rì Shvngbe bèvmè. Zvndvtut shvlshì mèlúnò nìnø shìlvm wā íe. Gvmsung mà-vl nø shìvm kvtnø ngv'mshì we chøm vsvng rì shvngbe dvpvt gvzà nøt yòr lvm rà ìe.Tvrē dvle shìlvm nø India móngdàn taq Sen (500) mvdvm vlē. Nøngmaq Myanmar móngdàn taq gø vlē. Gvmsung Sen (200) mvdvm vlē wànø shønò we svng shálún shìe. Íni gø tvrē dvle shì bø mèpvng Cì zvndvtut aq nø vl ràe. Gvmsung mà-vl nìnø shì lvm wā íe. Vdá mvgám rìò yóga íe.

 

Vrá nø, Àngde taq tvrē yóga záyvng pvngshìlúngì wā èdø'mshì nìnø dvrē A:Tu Guq Svrawøn yv'ngø dìnø shvláwā jipshì weí lvjángshì ràe.U lòng dedø'vmò kè shvlàe. yalòng dedø'vmò nø èaq nìnø zø'mè wanø lejángshì nìnø tvrē yóga zidvng vháng lvm vlē.Vyáshì lvm dang taq, v-chūmuk, Pyōyè, paracetamol vbá we mvshiq mvshàn kè ra dvgvp dvbà:no we Cì, àngde taq Pà yóga gø mà-vl nìnø vwawa dø bvttut aq mvdaq wànø Paqzí zi we vlē. 

 

Wervt vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq, mvdvm kaq dvtánshì bø'ì dø tiqdvchá tvrē yóga bø'n rà dvgvp mvdøng nø A:túguq Svra wøn yv'ngø shvlá wā jipshì nø lvjángshìlvm lòng nø mvdøng vchvk ngè. Shvngbeí shiqshàn mongzøl lòng vtōshì laqlúni.

Add new comment

10 + 1 =