" Zvmi shvlo we døngku bvnlì tvrà taq shvm,mvngjøng nvng V-derø', Yàji mvzuqpvnrì dvbáò dang "

" Zvmi shvlo we døngku bvnlì tvrà taq shvm,mvngjøng nvng V-derø', Yàjì mvzùqpvnrì dvbáò dang "

Shvngbe svng Pàmvrà e. Dèni Tong lvmvng tvyø rvtø taq nø Zvmi røtshì we døngku bvnlì tvrà taq shvm mvngjøng nvng V-derø', Yàjì mvzùqpvnrì dvbáò dang tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvng lvm íe.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq vdèpvn dvci dvgøng vdòng taq gø vle a:mì we rvtø Zvmi røtshì we døngku tvra taq dvmøí zi we  Tong karing svng vpø nø Mvyøq-Zvmi døngku tvra Vsvng mvngpòng mvr taq dvrá shang láng yangà dang svng shálún shìe. Wè dø tiqdvchá vnvmchvng vpoq dvci dvgøngrì taq gø cā rvmang láng yangà dvmøí zi we mvngsher we vtóng dvrá rì svng vkvtdø Gvray gvsang vtóng taq gø Gvray gvsang bøng taqkèní shvmán nø rvzvngce døngku shvzøng we bvnlì tvrà taq ìshøt shvmánà we mvsat kùmlà ku dèni høqshaq langshì we íe. Nøngmaq rvwang dvci dvgøng pvn rì vdòng taq gø vkvtdø vpø shvring nø làng shàì we vlē. 

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq Zvmi røt døngku tvra taq lángshì we shvm mvngjøng nvng V-derø', Yàjì mvzùqpvnri  dvbáò dang àng lvjømrì svng sháì rì v-li pàdø mvsháì rì gø vl vdù è. Yadang svng dvtit tvle mvyø we taq

1. Shvm mvngjøng lángshì we,
(1) Shvm mvngjøng lángshì we àng lvjøm nø dvmu dvma bvnlìrì wà nø àngde góng nvng àngdeò angrì angrvp rì kaq svng kupgàr lvm dvpvt íe. 
(2) Shvm mvngjøng zíshì we lvjøm nø , Chuq vdù yv'ng Chuq lvm, Yaq vdù yv'ng Yaq nø ngvnshà cìlrì nvng vhøm vdù rà dvgvp àngde taq mongzøl lúnlvm dvpvt íe.

2. V-derø' àngké svng dvbáshì we àng lvjøm nø, Èkvtnò ke 
Tiqlàngcè rvtø vdòng taq gvzà yór lvwvn we, vzeng we, shigung kvroq svng tiqlàngcè í kúmpkéò nø yor pàdø Døngku tvrà taq gø vzøt vzeng luqtvm nø vháng vlún lvm dvpvt íe.

3. Yàjì mvzùqrì dvbáshì we àng lvjøm;
Yàjì mvzùqrì dvbáshì we àng lvjøm nø Yàjì mvzùq dø vzøt vzeng luqtvm nø vdá mvgàm vl lúnshì lvm dvpvt ìshøt shvmánà nø dvcaqshì we kùmlà mvsvt íe.

Shvm mvngjøng lángshì we vtóng nø ca rvmvng kangshvn ni, Àngmaqò àngcè jønggvp yv'ng Sa Lat nvng Bāsha vsvngrì kaq svng zi dvgvp Shvm mvngjøng nvng tiqdø zí yangà. Wervt vtóng vl dø èrøtshì ráshà rvt  Zvmiré rì kaq svng yalòng Shvm mvngjøng nvng tiqdø  nøngmaqce svng zí íē. Dèni kèní nø Nàmaq me  í a:mì wànø mvsat we ìshøt zi we kùmlà àng lvjøm íē.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq ca rvmvng kangshvn ni taq dvmøí zí yángì we mvngsher we ìshøt kùmlà vtóng svng rvzvngce vtóng taq vrá tiqdvtang vshøm gø' tiqgóng Gvray gvsang bøng taqkèní shvmán nø mvyø dvku døngku tvra taq lángshì we vpø vtv'ng mvsat kùmlà tiqlòng gø íe, wà dang svng tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvt weí nònggùn zí mvyøngè. Shvngbeí Gvray mongzøl lòng vtoshì leqlúnøng.

Add new comment

3 + 9 =