Chocolate vm Ra we dang nvng Tvrē zá yv'ng bān ci

Chocolate vm Ra we dang nvng Tvrē zá yv'ng bān ci

Vpøwe pè,mè nvmchvngmaq Chocolate gø v'm rà dá:rì! (1)Chocolate e vm ni nø vgō mvcì shiqshàn nø hí wūr dvgù vngvt dvshíkē wē taqkení vgám lú;nē,wa nø Sweden dvtøp paqzí vlrìí shø:nòē.Angmaqí nø chocolate vm we lvngàréri 37,000 gø svng gùn dvtø:pmò yv'ngkení yadø cūn lú:nò we íe. Chocolate vm we lvngàré rì vbì mvdò vwá:lò dá:ngí té vm mvdò svng gùn dvtø: pmò dvgvp,wē mvdò nø hí wūr dvgù vzøm shì we mà-vl wē svng yv'ng lúnshìe.werì nø tiqnár taq chocolate 63 kilo gram høq vmē wa nø shø:nò we dang (internet) shvngká taq keni shálúnshì we dang dvtit dvlé shíwe íe.

 

Vrá,Tvrē zá yvng bān we dāng dvtit dvlé mvyøng we taq (2)Tvrē zá yvng gø gvzà svrē dvké we zá yvng tiqpvn íe.Cirong yvng banlvm rvt rvzaqe.Ciróng edi ni nø Gvmsùng nø àngsèn,àngwan be ra we íe.Nøngmaq rvwangrìí lá: ngò we Tvrē bancì tiqpvn nø Mvkó cvp rølòng tií shvlá wa shø'l dvngí dvtē nø aq ràe.Juqlòng gvzà zā ni nø tvrē za we íe.Rúng gø rvzaqe. We dø èzà lòng kvt Mvkó rø svng dvtē vm nø aq shvla we íe wa Ka dvmvn mvyøngè.

 

.

Add new comment

1 + 0 =