Dàngwà shí vjúvl we

Dàngwà shí vjúvl we

Dàngwà shí vjúvl we

Dàngwà shí a:ng tøng nvng a:ng shí svng sháng beí ssháì ye. Dàngwà shí mvshùng we vsvng tiqgø gø mv vl naíe. ​ရုကခ‌ဗေဒ kā. Kèní Cucumis sativus vlòe. Súnglàng lvm svng nø a:ngshí íe. Dàngwà shíí nø vmòke cìdì lvm svng yòl dvzàle palà vgvm ràe,(အဆိပ်ပြေစေ၏) Dàngwà shí nvng gvrò móng (ကြက်သွန်ဖြူ) dørøm dvng vmò ke pùqke, cèyø, nvrúm,tvrē záyvng (ကျောက်ကပ်) nvng mvkú rì svng shvlra nàe. ​Dàngwà shí yvng svng nø ugritacid (ယူရစ်အက်စစ် )nvng gúng vtùng rám taq vjú mvrvl we a:ngshú rì svng vgvr nàràe. Dàngwà a:céchaq òke mvdàm rám vl we dàngwà shú nø góng shàmvrdvmrì vmvp lúnòe. Záyvng rvnaq nø mvmé nøng vle høq yùprv vdòng taq vyøl shì we zárúrì a:Ng dvngkong yvng svng vmvt nàò,vmò ke dàngwà shíí debvn ná lúnòe. ​zïdvkømò we, Dàngwà shú lúnshì lvm nø shàmí a:ngcé chaq òke lúnshìe. ​Zì,dvtú, we - kayvngí nì gø ràdaq yvng vmvt nàlvmíe. ​Dàngwà shí yvng vbá we zìdvtrì nø - pètfdayt ( ပက်ပ်တိုတ် )၊ pospolitpit( ဖိုစဖိုလစ်ပစ် )၊ vmainuacid( အမိုင်နိုအက်စစ် ) dvtri svng lúnshie. ​vmainuacid dvt yálong svng nø svmàré rï dvpvt té wà vjú vl we dvt tiq pvn íe. ​Wedø írvt shóng shøng we vpè vmè, vnvm vchvng, maqé yálong dàngwà shí svng mvshùng we vsvng tiq gø gø mv vl íe. Gvmsùng dvpø bé mvrà dø vtètèò chøm, rvmárì taq kvtnò ke yòl dø vm lúnshì lvm dvzaq shví wvng nø dvtit dvle we kā vyvng nvlòe.

Add new comment

5 + 3 =