Døngkú angpè, angmè wa we kà vgò

Døngkú angpè, angmè wa we kà vgò

Døngkú wa we nø lvpat zìdvngò byolvm,dvshà lvm,mvhøt lvm, yór lvm,ngø lvm angpvn pvn mvrøme vhøm shì rà kvt dvgøq shìrà tiq lòng gø íe. Iní gø døngkú we lòng taq døngkú wa dø tiq dvchà døngkú svng èyvng longò dvgvp vjàq we, ràwe,wa lvm,lvnglvm tvrà ri wa luqe, wàe.Yà dāng svng yv'ng melú:no,dvda:m merø:nò,wa melú:no, dvgø shì melúnò ninø døngku lvpat yv'ng dvshà dvshà dvshàlvm loqmvn shìe wàe. Wervt, døngkúò lvpat svng yv'nglun lvm rvt gvzà Vchvk we íe.Døngku lvpat svng hvnglúnlvm nø "ngàniò" døngja íe wa we kàvgò taq kèní dvzaqshi lún ràe.Pawalvm wanì døngkú pè,mèí pa ewaò nìgø,ngà wa we nønt mà-vl, ngà nì wa we shòngnønt nøtmvsøn taq kèní nàløm shìnì nø nàrvmnarvm kvt wa dāng vrvm taq vhvng vlún nø jór lúnlvm ílonge. Vrà nø, døngkú àngme wa we taq mvmè pvn vl we svng yvnglúnshìè.Yàdāng svng èyvng longò dvgvp (1)shøq we angmè (2)nu:ng dvcø we angmè (3)dvté we angme (4) døngkú àngme wa nø rvwìng shvla we íe, wàe. (1)shøq we angmè Cvmréshøq dāng í dvgá dāng dáwun mvlùshì tiqtvl vsvng kaq zìò we angmè nø shøqò we angmè wa tøò we íe. (2) Nu:ng dvcø we angmè Shøq bøò mèpvng nóngdvcøq we angmè íe.Iní gø télong dvgvp gwa lvm, lvnglvm, laqtun lvm belaqri,zongshvlong lvm bvnlíri svng dáwun mvlùshì (møí nìnø)vsvng kaq dvté dvzvròe (møí ninø) zìò e.Inì kømzup we døngkú àngme wa nø shøn lvm rvzaq we íe wae. (3) dvté we angmè Shøq we, Nóngdvcøq we, tērà høq cvmré nvng cing we bvnli døngjàri svng lùshilú:no we angmè íe. (4) Døngkú angmè Shøq we, nóng dvzø'q we, dvté we mvdvm dvgá chøm bvnlìrì shvngbè svng rì lú:nò rì svng wàe. Vrà, døngkú shvzøngshìlvm dedvm nøng we gø vramí mvdā:m ram taq dvtvn shì bø í dø tiqdvchà 'ngà-ni' wa we nønt mvsøn taq kèní shøq we angmè wa mø:í dø shóngnønt tvncøng we døngkú àngme ílún lvm, mvnggá svng dvtvn lún we Gvray døngkú ílvm gvzà Vchvk e wa nø paqzizì we jinghpaw kasa jaonar taq kèni dvtit dvlé nø dvmvn mongkà svng yàyvng narò e.

Add new comment

1 + 2 =