"Døngkú nvng Facebook wa we Kà Vgò taq"

"Døngkú nvng Facebook wa we Kà Vgò taq"

Døngpe,me taq kení, lvpat zìdvng nvng vbòng dø Facebook svng láng meyø ninø, Døngkupe,me vdòng màshiwe mavl dø langsha ràe. Dènila Online mvdvm vdèceri mvgam màshvla we laqyàri taq mvcvnshilvm ,vgvm lúnlvm rvt vdèí nvmlat shara we íe. Facebook ò jejú rvt nø, vcar íwe Angri angrvpri,ramnvng ramchvngri nvng vtoq-vtip dvmvn lún nìe. kamong karvgaq taq vl v-tui nigø dvdam nø mvrøt keí we taq shāpvnce vhøm nø dvmvn lún nìe. Vrà, Facebook wa we nø Vsvng kaq gvzà nøntlúm dvzvr we tiq pvn gø íe.(láng sháò gø dvpvt nø zì,màsháò gø dvpvt nø ngvntsha) wa pàdø íe.facebook rvt vdè døngku bvnlíri svng gø màjédø vdè nønt mvsøn gø øpkvng lún shì sóri lvngsha lvm gvzà vchvt we íe. Døngkupe, mè changkení Facebook lang we taq paqzí lún Shi we karúri , shvngká ri, hangvngvtri,vhønø nøntbyolvm dø íwe hangvngvtri, tàsvng paqzí zílun we ramnvngri rvt wa, elvngo ni nø tévdu we dāng yvnglúnshìè. Tiqmaqnø Facebook kení shvla we paqzí cvnshi lúnòe. lushilunòe.lashilunò nø Vhvngvlúne.tiqmaqnø Facebook lvng we í màgvm màshvla we laqyàri lùshì nø, Gvray døngku lvpat svng cvtno weí vkvng nø, angpè-mè, angkø-ni, àngnvm angchvngri svng nønt dvshá dvzvrò e.We wa mvtaq cvmréceri kaq svng gø gvzà nøntcvm dvzvrò we svng mvmè yvnglúnshìè. Vránø,Facebook wàmā taq vsvngpvn dvcírí,nønt laqyàri kømzøp we írvt døngku pè,mè taqkèni vdè account ramnvngri svng shvla dvngwa rvzvngshì shálvm gø gvzà vchvk e. nønt vchvnglaqya mànvp gø nvng vhøm vdura kvt vchvnglaqyari tin sháóe. Mvdøng Vchvk we taq, 1)Facebook rvt vdè døngku màcvt,màrøl lvm 2)Vsvng tiqgø ò dvgung màyømlvm 3)shiqshan lvm 4) vdèò døngjàri, wúlaq bvnlì 5)lvpat svng mà dvrollvm rvt Facebook svng zingrvlnønt ní lvngsha lvm gvzà vchvk we íe. Vsvng tiqgø nø sunshaiwe lvpat taq dvgung, zìdvng v-lvm gvzà vchvt e.We pàdø Facebook wámā lvpat taq gø vsvng zìdvng dvgung vldø vlúnlvm gvzà vchvt we íe. Facebook wa we nø vdè lvpat taq màlang mvdàq gø møi, vdè o lvpat nvng døngku lvpat svng téwa vpø nø ramnvng ramchvngri nvng shvla dø vtoq-vtip lúnlvm lòng vchvk we íe. Wervt,Facebook svng shongshai we gø vrami Facebook svng vjú vl dø shvla we changkení mvng lang laqshai wvng dvmvnø dvtit dvlé we shvngká nø yàyvng narò e.

Add new comment

3 + 5 =