Góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnwe vm:aq pvn 5 pvn dang

Góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnwe vm:aq pvn 5 pvn dang

Góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnwe vm:aq pvn 5 pvn dang

Góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnlvm rvt vdè shvnvng taq vlwe vm:aq pvnrì taq kèní vjúzí lúnwe íe. Ínìnø yadø íwe vm:aq pvnrì svng vm:aq ràe.
1. Mungla tuk
Nvm vkvtshìwe rvtø taq góng vkvtshìwe shvdang yúmlún lvm dvpvt munglatuk svng vm-aràe. Munglatuk nø vtì dat 96% hoq vbáwe ínø dvgá vyúng kangyàngrì mvdàm vtìdat téluqe. Vtìdat té vbáwe lòngnø góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnwe íe. Dvgá kvnyúngrì ígø vtìdat zìwe dø tiqdvchá góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnwe íe.
Wervt nvm vkvtshìwe rvtø taq munglatuk svng vm-aràe.
2. Dvngwà
Dvngwà nø vtìdat dàngzøngwe àngshí tiqpvn íe wanø vsvng mvmeí vtoò we íe. Dvngwà shíínø shagóng svng shiqshàn dvzvŕ nø vtìdat lún dvzvŕ we íe. Nvm vkvtshìwe rvtø taq dvngwà svng babacè vrvtnø shvlaq nvng vshúnø è:vmò we nø góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúmòwe mvdàm vtìdat vng shvlaqdat svng gø ziwe íe.
3. Bàkri shi
Bàkri shí nøn nø mvshèwe lóng ínø góng shiqshàn tvrà dvpvt shvlae. Rvngtúng dvgvp góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnlvm dang svng gø tubùm lúnwe íe. Vtìdat dàng zøngwe bàkri shí svng e-vmò lóngnø mvrshvm vnvpnø góng vkvtshìwe svng gø shvyúm lúne.
4. Cherry shí
Cherry shí e-vmwe îgø góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnò wa shá lúnshìe
5. Mvzang
Mvzang nø shéwe dat vldø tiqdvchá ngúngcìwá dvzvnø shagóng svng gwit dvzvŕ we íe. We rvtnø nvm vkvtshìwe rvtø góng vkvtshìwe shvdang svng shvyúm lúnlvm dvpvt mvzang vmà ràe.

Add new comment

5 + 7 =

Please wait while the page is loading