Gorvkáshí nvng Svdoberishí vjú vlwe.

Gorvkáshí nvng Svdoberishí vjú vlwe.

Gorvkáshí nvng Sadoberi shí vjú vlwe tiqdongcè kení dvtit dvle lvm íe. Gorvká shí svng Yukaq bedaq kunø Sechium edule wae. Zømdàngwe dang - àngcvp nvng Angrø rì íe. Rvtø angnøng yvnggúng angrø yowe tiqpvn íe. Mùngwe àngwvt kení angshí zílongnø kaløm nvng vbóng nø mvshøng we angshí zílonge. Zømdàng we dang - Angcvp zønò we tìnø shvwi vháng bvn cì íe. Ci zí yúl dvzvre. Cì walvm dang - Angcvp vshúng 3-4 cvp svng tìløm yvng zønò lòng nø cì gvbà tiq pvn íe. Cì walvm dang - Tiqkvt aq lvm tiq gok, tiqnì taq 3-4 boq aq ràe. Cvmrérì dvpvt nø shaqré aq zìdvng taqkèní tiqka íe. Svdoberi tøng nø cvmwe tiqpvn íe. Angshøng vngà byo nø mvshèwe angshí zí we íe. Zømdàng we dang - Shvwi nø:ngùn yúm we vsvng rì nvng góngshvn wa mví we vsvng rì dvpvt gvzà vjú vle. Svdoberi shí yáng nø dandat nvng calcium dat luqwe írvt híciq wurciq zawe gáng we nvng gawk yóga rì svng gø dvbvn nãe. Zømdàng we dang nø angshí nvng angcvp íe. Cì wa lvm dang - Tìshù tiq liter svng angshí vzat shaq íwe Svdoberi angcvp tiqkì svng zønò ke shvlae. Zømdàng we dang - Tiqbaq aq tiqkok, tiqnì taq 3-4 kvt aqràe. Vbá we dat zìdang nø dinín, Vitamin C, calicilis acid rìnø angcvp yvng vbá we írvt shvngbè dvpvt zømdànge wàng nø dvshvt we íe.

Add new comment

5 + 2 =