Lúngcøng (Ginger) vjú vl dang.( Ginger)

Lúngcøng (Ginger) vjú vl dang.( Ginger)

Yuqdaq bèdaq kàtaq kení - Zingiber officinale. Dení nø lúngcøng vjú vlwe dang tiqdong cè dvtit dvlè lvm íe. Lúngcøng svng mashòng we vsvng nø mv-vl gvza gvme, we mvtaq góngshà shiqshan lvm dang gø vjú vlwe kaqsvng shálún shìe.

Lúngcøng nø vsvng tiqgò shwì nòngùn vl dvzvr rae. Hí tvn dvjù vpò we kaqsvng gø dvba:n lúnòe. Vm shø shá:nge, Nvmbøng túwe, poqwá zàwe svng gø dvba:n lúnòe. Lúngcøng angtìí nønggup choq shì ke naqtú zà we svng gø dvba:nè.

Dokgwí nvng cøng nø zàwe vnà yógà rì svng gø dvban lúnòe. Shwì vdùng taq vlwe (Colectro) rì svng shvyúmà răe. vm-pà nèshì dvzvr nø nònggùn cì gvbà tiqpvn gø íe. Poqkè vdùng rám zàwe vnà rì kaqsvng gø dvban nà lúnò we íe.

Híciq wur ciq zà we vnà rì svng gø nvrøm yógà zà dvzvr we shwì vdòng taq shwì angkē mví lvm dvpvt vgám màe. Cì wàlvm dang - Lúngcøng tiqkì svng tìshū tiqkok nvng gønshú dv:ngí (5) dvngtè zetnò nìnø, Lúngcøng zettì svng lún shì bøì.

Lúngcøng svng vzvtnò nø tì yvng zá:ngò nø (15)Minutes dvngtè dvteò nìnø Lúngcøng dvteò tì svng lún shì bøì we íe.

Zøm dang we - Ràni nø ra dø zøm dang we íe. Vbá we dat rìnø - (တာပင်းနီ) (ဖီလင်ဒရင်း) (ကင်ဂျာနယ်) (ဆက်စ်ကွီတာပင်န်း) (ဇင်ဂျီဘာရင်း) (စင်နိုးလီး) (စီထရော) (ဘောနီယို) (လင်နီယို) (ရီဆင်း) (ဂျင်ဂျာရို nvng ကဆီ dat rì vbá we íe.

Wedø írvt nø Shóngshøng we pèmè maq, vdèò góng shiqshvn lvm dang svng lúnlvm dvpvt dvpø yòl dø lúnshì we dang svng dvzaq shàì wàng nø dvtit dvle kà yàyvng nalòe.

Add new comment

4 + 13 =