Shvpvní zí we vjúri svng dvtit dvlé mvyø we taq,

 Shvpvní zí we vjúri svng dvtit dvlé mvyø we taq,
 
Shvpvní zí we vjúri svng dvtit dvlé mvyø we taq,
(1).Shvpvncvp svng ni vram vmā we taq shvryø tvrà,poqā nvng nønggøp taqø bønshaò we yóga svng dvsher lún nø vmpà jìkngā we taq shvlá vtvng ie.
(2)shvpvncvp svng vti taq zøng nø eaqò ni nø shvjø taq bøn sháò we yóga vgvma lune. (3)Shvpvncvp svng tiqni zøng dvngí mepvng ni vti ezvrshi kvt ngúshøng màngadø vgvmā lune.(4)Shvpvncvp svng Dvnbyāti nvng vshúnø jik dvngí shíng mvdvm taq bøn we vyèbyā yóga wé,ninkú,mvshàq pvnri svng dvbvn lune.(5)Shvpvnshí svng shvlá dangwa jikdvngí evmāò ni nø zínvng sing we yóga bvnlúne.(6)shvpvn Tvtduq angti svng Dvnbyāti nvng vshúnø vgò erø shikvt shiq nvng gòpólri gø
shvng we íe.(7)sherwe tibùng,vti,tishú taq ezvngò nø ni vram aq we ígø yóga dvsher lún we iè.(8)nàduq shibø we da:màri mvdvmø shvbvncvp decàqò ni gø da:mari zømbvn we ie.(9)chømtaq shvpvncvp gvlā we i, kvtāwe ígø zikongri,shvmøri,pvlingri,vbøri gø gvm we íe.(10)Tiqni taq nayi(20) oxygen gø zí we írvt nø vdèchøm shvnangø kvtshi rà we cìpvn tiqlòng íe.

Add new comment

3 + 5 =