Shvrungshu koqkampe Sarabin John Paul II

Kvmnǿnt vl nǿ mongzǿl we Dxngku mvshxl tiq longtaqkeni nongun zimvyǿnge. Vle vmi we 2005 Apri shvla(2) ni taq mvvl Yvng i we Sarabyin Koqkvm John Paul II Angmaq rvp dǿngku taqkeni nongun zi mvyǿnge.Cvmre lvpvt Angbǿngnǿ Korol Wojtyla Wa txshi e. AngPe bxngnx gǿ Korol Wojtyla i nǿ Me Emilia Koczorowska wa tx shie.Ang ninǿ 1910 jvnnǿng dvgvp Gvray vtongǿ mongzxlwe rvzvngce dǿngku shvzxngshi ya:nge.Angni nǿ gvza dvshă we dǿngku tiq long gǿ ie.I we Angni nǿ kvmnxt,shongnǿt, mvréza nǿnt ,cepshinǿnt,mvkoknǿnt taq keni dǿngku lvpvt,cvmre rio lvpvt vhvng vlu:n lvm dang nvng singdǿ vjurxt shiwei gvzadvzaq shiya:ngi we svng shalun shie. Gvray i shǿt iwe cvmre gǿ lvngashvdang (2) gx vda nǿ ,Vlvt pe nx Edmund inǿ Sisvrawon tiqpe i yang i.Iwe za vsvng kaq silvjvngo dvgvp yoga i zen keonx si yangi. Sarabyin koqkvm John Paul(2) nǿ Pulan mongdvn wadowice myo taqǿ 1920 .5.18 ni taq gvl yvnga .Ang vbat 18 nǿng taq(10 )dvn ongnx Jagiellonian Datkvtu gǿ cvn shiyvngi.hpylosopy,Theology Paqzi rigǿ dvngo nǿ, Angvbat 21 nǿng dvgvp nǿ Gvray mongka paqzi cvnshi nǿ 1946 nǿng taqnǿ Kagvp Nongshú (wa jau) vyā kvm shi yvngi.1948 nǿng taq nǿ Puland mongdvn vlwe shvngǿmre ri kaq di nǿ pvlace kvmnǿnt tvra vhvng vlun lvm dvng dvzaq shi yvngi.Pulan mongnǿ mvnoq mvkvm we mongdvn i nǿ noqshiwe mongdvn tiq mongdvn i hǿq Sarabyin Kqkvm John Paul (2) gvza dvza dvgvng shiyvng i we svng gǿ shălun shi e. 1967 nǿng taqnǿ Bishop Cardinal vya kvm shiyvng i. 1978 nǿng taqnǿ Shvngǿmre Vgo Dvsvr Piter tvle 264 gǿ wa gǿ Sarabyin Koqkvm Vya vkvm shiyvngi. 2005 Apri 2 ni Ang lvpvtbenihǿq Gvrayo yvngroqshu bvnli taq tiqgong shvngbe ap nong shinǿ dvzaq shiyvngi.Sarabyin Koqkvm ri svngbe keni vbat (26) nǿng hǿq Sarabyin koqkvm wa shi yvngi we tiqpĕ gǿie. mongkvn taq ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင် Mongzǿl angkvngpe wanǿgǿ shvring yvnga.Vra nǿ si a:mi we ini gǿ ango shagong nǿ mvbǿt mvtin makvyashi Gvrayo jǿrnongun lvmik Kǿmla angpvnpvn dalvm dvtvno wei 2013 jun shvla taqnǿ Shansher Vsvng wa da:ngbǿā we svng shalun shie. Vpǿi we Pĕ mĕ nvmchan maq Sarabyin Koqkvm Angmaq rvpo Dǿngku svng dvdvmi nǿ paqzilushi i , kvmnǿnt dvra taq dvzaq sha i, wang nongun zi mvyǿnge.svngbe kaq oqa.

Add new comment

11 + 6 =