Yesu gvl lvm dvta owe

March( 25 ) ni taq nx Gvray Mulang dvzvr Gabrieli ShanSher we Mari kaq svng Yesu gvl lvm dvng dvtao we angni ie. muqlang dvzvr gx nx mariq vl yvng nonga:mi nx,ang svng, "Jeju vtvng elu:no me na, pamvra! vkangpe nx na nvng tiqdx vle," a:loe. wekvgt muqlang dvzvr gxi ang svng "Maria, mesereni; nai nx Gvray mvrdvngx jeju elun bxa. Eya:ngo, na nx gongshvng mei long nx, angce tiq pe egvl daqoe. Ang bxng nx nai yesu, wa tx rae".

Add new comment

7 + 6 =