Yuprà mvdvm taq cisøn we, cisøn we svng vgvm mvlúnò we. (Enuresis)

Yuprà mvdvm taq cisøn we, cisøn we svng vgvm mvlúnò we. (Enuresis)

 

‌Shvngkà tà shøngnø we, shóngshøng we pèmè nvmchvng maq yùprà taq cisøn we dang svng pàlvm dvtvn mvyøè má wanìnø cvmré goqnìcèrì vrvm nø dvdvm

mvsháò rvt yùprà taq sicøn we íe. Ínìgø vsvng tiqmaq nø vsvktè nø shvrøng ló:ngì høq yuprà taq sicøn we kaqsvng shálún shìe. Yógà vrvm nø vsvng vrvm taq

bønwe mvì. Vsvng Tiqmáq yvng wa bønwe írvt vna yóga tiqpvn dø yvng shìe.

 

‌Wedø bønwe tvrà mvdøng nø nønt mvcøn dang vsháwe - Nøt vdùng taq nøtløm lvm mv-vl,nøt dvsha we luq rvt, Shvni mvyup we rvtø taq cvmrérì tì gvzà aqrvt, (mn..)

sitø'm taq vnã vlrvt íe wanø, shálún shìe.

‌Cì lvjvng lvm dang

Cvmòng cvbábìn døng (mvínìnø)
Bongdà bánbìn døng svng tìshū taq cønò nø aqnãò nìnø shvlae.

Cì walvm dang
      Angshi wáshaq íwe Cvmòng cvbábìn angshi svng ki tiqqki svng tìshū tiqgok yvng zá:ngò nø 10-20 minutes dvngtè cøn bøà tìsvng tiqnì taq (3) kvt dvngte aqò. 
         Nvmbøng túwe svng cvmóng cvbá angshì tiqki svng nvngwà nong 1/2 little gønshú shìwe tìsvng 10 minutes dvngtè dvte dá:ngí, bøbø lømcè aqò ke shvlae.

Cì lvjvng lvm dang
        Tiqnì taq (3) kok aq ràe. Nvmbøng zàwe vsvng rì dvpvt nø tiqni taq (8) nàyì nvng (12) dvhø taq tiqkok èaqò nø shvlae. Cvmòng cvbábin angdøng shvngbè svng

zácì wàlvm shvla we íe.

Add new comment

4 + 14 =