Zì wà we

Zì wà we
Zì wà we yàpvn svng yvngò kē té nø we rvgaq gaq yvng vl we vsvng rìí lángòwè láò we pvnrì yvng kení wa dvgá vsvng dvpvt téwa vjú vl lòngwe íyè wa nø gún dvtopmò rìí yvngò tvrà svng nø:maq í dvdvm shárae, wa nø North American Geographic Society mvdò yáng kení Dr. Scott Elliot íshønòe. ် " ဟာဗေး၊ လစ်စတာ nvng ပလစ်စတောစ် wawe zì pvnrì svng nø:maqí dúm shá lúnò we ínø gø Quenin zì láò we gø svng lē vná bø shà nà íe. Kaqlì zà we vnà svngdvbvn lúnò we Quenin zì kvbà tiqbvn íe, wà vsvng shvng bèí shá ìe. Ínì gø ( အယ်ကာလွိုက်) vbá we (ဆင်ခိုနာ) wawe shøng døng yvng kení lálúnò we íe. ( ပီရူး) wawe søm mvng mvrøng vsvng rì svng zì svsrá bvkà (ပါ​မာက္ခအယ်ကာလွိုက်) wapèí bøng zí yvng ngà kà íe. (ရုပ်ခဗေဒ) pvqzí vdè pè Carolus Linnaeus í, we zìdøng svng sinkunà døng wanø bøng zí yvngà wae. ပီရူး koq kám pèí sinkù myo svng umò kē( 1628-1639 ) ràm taq koqkám pe chømè nø kvzá zàè kàpvn zì aqò nì gø bvn mvtá, nø vr ke weshøng døng rvt zàwe vnà bvn:p mì we íe. Wedø írvt koq kámè Francisscary ဗဲရာအင်ရစ်ဇ် í vbøàò we bøng íe, wà nø shá lún shìe. ပီရူး koq kám sinku myo svng umò pè nø ဥရောပ yvng svng dùq lóng ìke wezì døngò shvlà wesvng dvtá bøà rvt Quinine zì nø, gvzá bøng téá mì nø,koq kámèí Jà, lòngséng vbø we dø nàm lúnò bøà rvt gvzá vjú gvbà vl yvngà, wae. Mè pvng dvtut lvm vl.
 
 
 

Add new comment

2 + 2 =