Àngnvm àngchangrì shóngnøt sv̀ng dvsher lv́m wàì

Àngnvm àngchangrì shóngnøt sv̀ng dvsher lv́m wàì

Àngnvm àngchangrì shóngnøt sv̀ng dvsher lv́m wàì

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we taq vsv̀ngrì dvhø̀ taq àngnvm àngchang shóngnøt sv̀ng dvsher dvtú nø̀ nònggwòn ziwe íe. Vsv̀ngrì dvhø̀ vzø̀m vzvp we tvrà, vrv́m vrá we tvrà rì sv̀ng dvhàng lv́m nv̀ng we tvrà rì sv̀ng shvdøng shvngv́ngā we tvrà íwe dvng dvkám nø̀ nònggwòn ziwe íe wanø̀ 43th meeting of Friendship among peoples lìpùngmè taq vrìng bǿà wegø íe.

We lìpùng mè sv̀ng Rimini taq wà bǿà we ínø̀ August 20-25 ni dvhø̀ taq wà bǿà we dang shálún shìe.

Yadø vhøm we lìpùngmè sv̀ng 1980 nǿng kèní Italy móngdàn Rimini myuq taq nǿng vrv̀m August shvlá vdòng wáshì we sv̀nggø shálún shìe.

Ya 2022 nǿng ò lìpùngmè kà vgo sv̀ngnø “A passion of the person” tasvng dvsháza nøt gvlshì lv́m wawe kà vgo taqkèní wáshìwe gø íe.

Nøngmaq cúnshàì we ya vbat nø vsv̀ngrì dvhø̀ taq tasv̀ng rvwìngwe, vzi vrùng wawe nv̀ng dvshà mvhøt lv́m tvrà rì vkǿnwe rvtø̀ vbat gø íráì we íe.

Vsv̀ng mv̀ngpòng mvdòrì sv̀ng yv̀ng lú:ngì dvgvp kàngpè Yesu í we vsv̀ngrì sv̀ng chutcháng lv́m nø laqni yakwe tvrà íe wanø dvdamshì we vsv̀ngrì gø gvzà vlwe dang svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám wegø íe.

Zønli dvjángrì vkǿnwe mvrùmè taq pø̀ zaqshøprì, tiqchø̀m vsv̀ngrì shvngbe sv̀ng làng ráà we nv̀ng vkang lv́m bung bǿì we tvrà rì nø gvzàni nøt yùl lv́m tvrà tiqlòng ni íbǿì.

Gvray dvbùshv̀ng mòngkà taq shvlawe samaritan vsv̀ng døni yaklv́m shìwvt vhǿ:mò vsv̀ngrì kaq tvnù:ngò nø̀ wedø íwe vsv̀ngrì kaq chutcháng lv́m, roqgvrā lv́m, àngmaq sv̀ng shvrà zíā lv́m, tubùm dvbangā lv́m dvpat svrabín koqkámpè taqkèní røtním shìwe gø íe.

Yanǿng ò kà vgo døni nøngmaq shvngbe gø shvlawe Samaritan vsv̀ng dø dvshà mvhøt vhǿ:mò vsv̀ngrì kaq roqgvr tubùm dvbangā lv́m wàì.

Àngnvm àngchang vjø̀ngrì døni dvsháza shóngnøt kèní lvpat taq cún shàì nø̀ shvla dø lvpat rì sv̀ng vrang shàì.

Vsv̀ng wawe nø vdè tiqgǿ wa vl shvlawe mǿ:í , vsv̀ng mv̀ngpòng mvdòrì dvhø̀ taq we vsv̀ngrì nv̀ng vzø̀m vzvp vtoq vtiqnø̀ àngnvm àngchangrì døni vl lv́mnø gvzàni vchak we íe.

Gvray í nøngmaq sv̀ng gø̀nshaq èzíì we nø àngò shaq sv̀ng ni èzángāì wegø íe. Nøngmaq shvngbe gø vnvm vchangrì dvpat tubùmā ì we taq só:rí gvray jejú sv̀ng oqà wá ràwe gø íe.

Vsv̀ng mv̀ngpòng mvdòrì dvhø̀ taq dvbù shv̀ng bv̀nlì wawe nø ni vrv̀m ò lvpat tvrà dvpat nònggøp kà taqkèní gø, chvpdvp bv̀nlì taqkèní gø shvkse wáshàì we íe. Welòng nø vrúm vsvr we tvrà dvpat dvzà tiqlòng dø wáshìwe tvrà tiqlòng gø íe.

Vsv̀ng tiqgǿ vrv̀m taq mònggv̀n zìdang ku vnvm vchang shóngnøt gv́lshì nø̀ vsv̀ng mv̀ngpòng mvdò rì dvpat lvpat tvràrì vrangā we tvrà taq dvzaqshì vdu wegø íe wanø̀ svrabín koqkámpè Francis taqkèní nònggwòn ziwe dvkám kà vrìng vtnà wegø íe.

by, Gregory

Add new comment

2 + 10 =