Chø̀myo vjø̀ng Mari Yesu góngsvng lushìwe

Chø̀myo vjø̀ng Mari Yesu góngsvng lushìwe
Mònggv̀n vsv̀ngrì kaq mvrà kèní chutcháng lv́m dvpvt kàngpè Yesu nø mònggv̀n sv̀ng tuqlv́m tvrà dvpvt Gvray yv́ngkèní chø̀myo vjø̀ngmè Mari sv̀ng Yesu Kritu ò góng lúshì lv́m jejú svng zí yv̀ngà we dang svng shvngø̀m re kèní gø wedang svng kámnø vto shàì wegø íe. 
Wedangrì nvng singnø̀ shvngø̀mré mvshǿl rìtaq Svrabín koqkámpè Pius IX pè taqkèní gø The bull Ineffabilis Deus nø̀nggøp kàkèní vtán mvdángshì we høqshaq dvgùng gùngshv̀ng í zø̀ngwe Gvray wanø AD 1854 nǿng December 8 ni taq dvkang yv̀ngà wegø íe. Chø̀myo vjø̀ngmè Mari nvng Satan ngànshàpè dvhø̀ taq vtu vtøp kewe dangrì nvng singnø̀ Nv̀mlat Nvmpv́ng kàru 3:15 taq Wemvdv̀mø, nà nvng svmaré mè dvhø̀ø̄ gø, nà dvyø̀ nvng ang dvyø̀ dvhø̀ø̄ gø, ngv̀nshà í dvzv́rlv́m íe. A:ngí nø nà vgo svng chip èjip longe. Nàí gø ang hízǿ kaq èrú lú:ngòe,” a:lòe. Wanø gø Luka 1:28 taq Muqlàng dvzv́r gǿ nø Mari v̄l yv́ng gòngá:mì nø ang svng, “Jejú vtv̄ng èlú:nò mè nà, pàmvrà! Vkàngpè nø nà nvng tiqdø v̄le,” a:lòe. Luka 1:42 taq shaqmèí shø̀n we nø, “Svmarérì í dv́ngte dvhø̀ taq nàí nø ìshøt ìgv̀n èlú:nòe. Nà góng taq vl we cv̀mré cèí gø ìshøt ìgv̀n lú:nòe. Wanø vru yv̀ngà we sv̀ng shálún ìe. 
Rvwè àngyá mvzuq nǿngsv̀ng tuqráì wekvt nø Gvray paqzí vdèrì dvhø̀ taq vzi vrùng wawe gø bung yv̀ngì wegø íe.
St. Bernard nvng St. Aquinas dø íwe Gvray paqzí taq vtang kèní vpǿshvring vpǿ we paqzí vdèrì nvng St. Dominic shvrúngshú mvdòrì taqkèní Yesu àngmè Mari nø nv̀mlat mvrà nvng tiqdø Yesu Kristu svng gv̀l yv̀ngà wanø vtàn yv̀ngà. Wedangrì svng màtoò we Duns Scoto dø íwe St. Francis shvrúngshú mvdòrì nø Yesu àngmè Mari nø mvrà shèrwe tiqgǿ íe wanø kámwe gø íe. 
AD 1854 nǿng Svrabín koqkámpè Pius IX vtàn yv̀ngà we taq mònggv̀n nvng singwe Yesu kristu ò chutchángwe tvrà taq vbáwe àngmè Mari Yesu shagóng svng vtoshì we tvrà nø Gvray àngmè shvrà taq vlwe íratnø mvrà shèrweí cv̀mré góng svng lushìwe íe wanø dvkám kà kèní wedø vzi vrùng walòng shvngbe zø̀m yv̀ngì wegø íe. 
Yadø shvngøt dvtúwe mvtúrì shvngbe nø AD 1858 nǿng taq Mari nø Lourdes taqø nvmik gømla dvtan lúngà weyv́ng kèní bø̀n ráì we íe. We nvmik gømla svng chvpdvp yv̀ng yv̀ngà we Bernadette nø Mari svng àngbø̀ng shǿnshì lv́m røtnò dvgvp àngnø mvrà shèr nø cv̀mrégóng lushì we Gvray àngmè íwe dang vtàn yv̀ngà wegø íe.

Add new comment

2 + 2 =