Chø̀myo vjø̀ng mariqò shøq àngni

Chø̀myo vjø̀ng mariqò shøq àngni

Yesu àngmè Mari ò mvshǿl svng shv̀nshér pè Alponesus Deleguari í vru yv̀ngà. Àngnø dvciq lvpat shv̀nshér kàru ò àngmè ku ínø̀ jejú ìshøt taqkèní gø zø̀ngwe tiqgǿ íe. Chø̀myo vjø̀ng cv̀mré góng lushì wenø muqlàng móngdàn kèní muqlàng dvzv́r rì nvng shv̀nshér vsv̀ngrì mvdv̀m téwa dvgùng vlwe gø íe. Àngnø Gvray àngmè dvgùng gùngshv̀ng gø íe.

Vháng vtangwe shv̀nshér vsv̀ng gø íe. Gvray í pv́nmv́n dvrèrì shvngbe mvdàm Yesu àngmè Mari ò pvlàcè nø̀ vnvp vtang we íe. Lòngzàpè Yesu gø dvgùng gùngshvng nvng kø̀mzøp we íe. Wervtnø̀ nøngmaq shvngbe shaq shaqwa dvbu lúnì we íe.

Yesu àngmè Mari svng ka shvrà taq shøq yv̀ngà we svng mvshá lúnshì we ínì gø darì shaqré mvshǿl rì taq nø Jerusalem wamà taq gv̀l yv̀ngà wanø̀ vtoshì wegø íe. Yesu àngmè Mari ò shøqni bóy svng Seria móng nvng Palastine móngdàn rì taq 6 àngyá mvzuq nǿngrì kèní wá pv́ngshì ráì wegø íe. Wemè pv̀ng 100 nǿng vle bǿì kvt Roma taq gø wápv́ng shì ráì.

Add new comment

3 + 5 =