Dvzvŕ Yohán

Dvzvŕ Yohán
Kàngpè Yesu shóngshì we dvzvŕ Yohán (dvbùshvng mòngkà vru) yàngà pè nø Zepedi vsvng St. James The Great ò àngnvm pè íe. Galile tìnúng taq àngní nvm nø àngpè nvng shø mvdàmø shvmgúm dvcøp shìnø vlwe rvtø Yesu í goò we yángkèní shørì gurò nø yesu mèpvng zvn yàngì. Mati 4:22 Wekvt Ang shv̀ngkà nø Siria móngkøp taq shv̀ngá:mì nø, zā vsvng shvngbe, zøtna angpv̀npà:ní ziqkéò rì, cá:ngí dvrūkéò rì, timkéò rì nvng hí wūr vzø̀m shì rì shvngbe nø, vsa:ngí Yesu yv́ng svng shøla:tnà nø, A:ngí angmaq svng dvbānaòe. wanø dvbùshvng bvnlì wawe dang vru yàngà we yánglún shìe. Yohán svng nø Yesu shóngshì we dang  Yohán 13:27 Zidòng wemǿr ang tvpshi nø v́m bǿà chàng, ang svng Satan dvchøpmá:mì. Wervtnø̀ Yesuí ang svng, “Nàí wàlv́m èdá:nò lòng bò èwàò,” a:lòe wanø vru yàngà we dang yáng lúnshìe. 
Yohán nø Yesu mvrshvm shøngshvng vmvtshì we rvtø nvng Yesu Kristu ò làngdøm dørøm vmpà vmbóy rìtaq tiqdø vlnø Yesu svng kagøí nvm:vmò e walòng svng røt yàngà we íe. 
Yesu Kristu wurgáng mvdàmø shìbøì mèpvng wirgáng lvmpvngø roqò nø Yesu àngmè Mari svng gø sùng lvm døngjá svng gø vtoshì yàngì we íe. 
Mvshøl rì svng èyàngvtnò dvgvp àngmè Mari nø muqlàng svng vngvt lo yà:ngì we dang shvkse wáshì nø Ephesus myuq taqø AD 49 taq vl yà:ngì. 
We yáng kèní Yohán svng nø àngí dvbùshvng mòngkà vru yàngà we The Island of Patmos svng shvlum yàngà. We shvrà taq mvme nøng vlbøì mèpvng Ephesus svng vrá vtáng ráì nø gvray tvrà nvng singwe shvkse nvng shvngøt dvtú kàrurì vru yàngà. 1 Yohan 4:7 Shóngshøng rìé, nøngmaq nø tasv̀ng tàle vshòngké ràe. Pàwálv́m wani shóngnøt nø Gvray yv́ng kèní íe. Vrá, shóngnøt v̄l vsvng gǿ vrv̀m nø Gvrayí vgv́lshaq í nø, Gvray kaq gø sháòe. Wawe jømciq rì svnggø Ephesus myuq taq ni vru yàngà. 
We jømciq svng nø àngí kadvgvp gø shø:nò we jømciq írat àngsvng we kànø pàwálvm àngkvt àngkvt èshønòe wa røtnò dvgvp àngí vtà:ngò wenø pàwálvm wani ya kàrì nø gvray àngò mòngkàrì írat shøn vdue. La nàmaqí gø we tvrà svng cvn dègømnøng nìnø nàmaq dvpat luqpøne wanø vtàn yàngà. Dvzvŕ Yohán nø àng lvpat 101 nøng Ephesus myuq taq ni lvpat béyàngì.

Add new comment

3 + 6 =