Kàngpè chø̀m svng lo á:mì we Svrabín koqkámpè Benedict XVI ò lvpat mvshǿl

Kàngpè chø̀m svng lo á:mì we Svrabín koqkámpè Benedict XVI ò lvpat mvshǿl
Svrabín koqkám vya kèní nvrshì bǿì we Benedict XVI nø 2022 nøng December 31 ni taq lvpat benø̀ Kàngpè chø̀m svng lo á:mì we íe. 
Svrabín koqkámpè Benedict XVI nø Germany móngdàn Passau wamà Marktl am Inn taqø AD 1927 nøng April 16 ni taq shøq yv̀ngà nø weni taqni tìløp kámshì yv̀ngì we íe. 
Àngpè nø Yé shaqré tiqgǿ íyv̀ngì nø àngmaq rvpnø vdá mvgàm we dø̀ngku tiqrvp kèní íe. Àngmè Lake Chiem shvnvngø Rimsting wamà kèní rvmøl paqzí vdè tiqrvp kèní íyv̀ngì. Àngmè nø døngku shi màshvzøngshì rvtø̀ Hotel rì taq á:m-aq køtshú bv̀nlìrì taq dvzømshì yv̀ngì wegø íe. Svrabín koqkámpè Benedict XVI ò cv̀m dvgvp àngbø̀ng vjǿng nø Joseph Ratzinger ínø àngnø cv̀m lvpat kèní shvrúngshú bv̀nlì wàlv́m shvrúng nøt zangwe tiqgǿ gø íe. 
Joseph Ratzinger nø cv̀m lvpat taq Salzburg myuq Australia nvng Germany móng dvrøt taq vlwe Traunstein mvrìng taqø vl nø télúngì we íe. 
Joseph Ratzinger nø àngò cv̀m lvpat taq yak lv́m dangrì àngpv̀n pv̀n vkǿnwe vdòng taq télú:ngì wegø íe. Germany móngdàn vdòng taq Nazi rìí Catholic Sasvna svng vré shìwe rvtø̀ rì taq vl vdu yv̀ngì nø shvngø̀mré dang nvng singwe shìwvtrì àngpv̀n pv̀n svng vhǿm yv̀ngà wegø íe. 
Wedø shìwvtrì dvhø̀ taq Joseph Ratzinger tiqgǿ taqkèní Gvray tvrà taq nøtløp shìtaq só:rí Gvray paqzí rì svng cvn dvzaqshì ráì wegø íe. Àngmaq tiqchø̀m rvprì shvngbe gø Gvray kaq vtangkèní shóngshì nø noqkám we rvcángcè dø̀ngku tiqrvp íwe dø tiqdvchá tiqchø̀m vsv̀ngrì shvngbe taqkèní gø àngkaq svng kadvgvp gø tubùm dvbangā nø àngò Gvray bv̀nlì tvrà svng nònggwòn ziwe gø íe. 
1944 nǿng 2 boq waboq mònggv̀n mvjàn rvtø taq Svrabín koqkámpè Benedict XVI (Joseph Ratzinger) nø nv̀mbø̀ngshø̀ cèl dvp taqgø bv̀nlì rí vdu yv̀ngì wegø íe. We rvtø̀ taq àngnø wurhàm dvciqwe vna bø̀n werat shvnat langnø mvjàn tø̀m svng dí mvrà yv̀ngì we íe. AD 1946-1951 dvhø̀ taq àng nø Philosophy nvng Theology paqzí rìsvng Freising myuq taq cvnshì lún yv̀ngà wegø íe. 
AD 1951 nøng June 29 ni taqnø àngnvmpè Geoge Ratzinger nvng tiqdø shvrúngshú vya svng kámshì lún yv̀ngà we íe. We rvtø̀ tiqnǿng døp Josep nø Higher School of Freising paqzí zùng taqø shvngøtshú svra tiqgǿ ku bv̀nlì dvzøm shì yv̀ngì we íe. 
AD 1953 nǿng taqnø People and House of God in St Augustine’s Doctrine of the Chruch wawe Theology Barvgu bweq svng vtoshì lún yv̀ngà. Weyv́ngkèní vrá tiqkvt The Theology of History in Bonaventure wawe dang nvng singnø University taqø shvngøt shú tiqgǿ ku vl ráì we íe. Àngnø wedø Gvray tvrà nvng singwe University rì mvme taqø Professor bv̀nlì svng dvzøm shì ráì wegø íe. 
AD 1962 -1965 nǿng taq wàyv̀ngà we Second Vatican Council taqgø àngnø Colon shvngø̀mré rì tvle gvsa wáshì nø Cardinal Joseph Frings svng Theology paqzí zíshú ku dvzømshì yv̀ngì we íe. Àngnø Theology nvng singwe tvrà rì taq vlǿmvm vrvm we tiqgǿ íwerat German Catholic Svrado rì àngké mvdò ò shølshú tiqgǿ ku vl ráì. 
AD 1977 nǿng taq Svrabín koqkámpè Paul VI ò bat taq Munich nvng Freising gø̀wr wangrì dvpat Joseph Freising svng Svrado àngké vgo tiqgǿ ku mvsat yv̀ngà. Àngò shvrúngshú bat taq àng kadvgvp gø shø̀nnø̀ zǿmshì we mòngkà nø Cooperators of the Truth- Cooperatores Veritatis wawe døngmvng tvrà dvpat vzøm we vsv̀ngrì wawe íe. 
Bishop Joseph Freising nø Svrado vya svng kámshì bǿì we gvzà màléwe rvtø̀ taqni Svrabín koqkámpè Paul VI taqkèní 1977 June 27 ni Consistory lìpùngmè taq Santa Maria Consolatrice al Tiburtino wawe Cardinal vya svng kámā yv̀ngà. 
Svrabín koqkámpè Paul VI lvpat bébǿì wekvt 1978 nøng August 25 – 26 ni taq Svrabín Koqkám àngshv́r svng rvcang shìwe lìpùngmè taqgø Cardinal tiqgǿ ku vbá yv̀ngì. We yv́ngø rvcàng yv̀ngà we Svrabín koqkámpè John Paul (I) taqkèní gø Cardinal Joseph Ratzinger svng Mariological Congress taqø gø gvsa krønmvn ku dvtú yv̀ngà we íe. Svrabín koqkámpè John Paul (I) lvpat bébǿì mèpvng Svrabín koqkámpè John Paul (II) kaqsvng rvcà:ngò we lìpùngmè taqgø Cardinal Joseph Ratzinger nø welìpùng mè taq vbá yv̀ngì wegø íe. 
1980 nǿngò 5th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops lìpùngmè 1983 nǿng taq Sixth Ordinary General Assembly lìpùngmè rì svng shølshú tiqgǿ ku wà yv̀ngà we íe. 
1986 nǿng taq Cardinal Joseph Freising kaqsvng Order of Bishops taq Suburbicarian See of Velletri-Segni vya dvtàng svng dvhángā yv̀ngà. Cardinal Joseph Ratzinger nø Roma ò øpkáng shaqré rì mvdò taqgø dang vrv̀m kèní bv̀nlì dvzaqshì ráì we tiqgǿ gø íe. Àng taqkèní shvngø̀mré nvng singwe kàru rì nvng Gvray tvrà dang nvng singwe kàru rì gø gvzà vru ráà we íe. 
2005 nǿng taqnø Svrabín koqkámpè John Paul (II) lvpat bébǿì we mèpvng nø Cardinal Joseph Ratzinger nø Benedict (XVI) bø̀ng taqkèní Catholic shvngø̀mré mèò 265 gǿ wagø íwe Svrabín koqkámpè vya svng raqpum tvleshì nø we døngjá svng rí bǿà we íe. 
Weratnø̀ Svrabín koqkámpè Benedict (XVI) nø AD 1730 nǿng mèpvng kaq Svrabín koqkám rì taqkèní vsvk té vtang Svrabín koqkám vya svng kámshì lú:nò we tiqgǿ gø íráì. 2013 nǿng sv̀ng tuqráì wekvt Ordinary Public Consistory for the Vote on serveral Causes for Canonization lìpùngmè taq àngnø lvpat vsvk svrǿng ráì we nvng àngò shagóng shiqshà tvrà rì ratnø̀ Svrabín koqkámpè vya kèní nvrshì bǿì we íe. 
Svrabín koqkámpè Benedict (XVI) nø dvzv́r Peter ò shvngø̀mré bv̀nlì døngjá svng vtoshì bǿì we rvtø̀ kèní 8 nǿng høqshaq nøt mvsø̀n tiqgóng køp dvzaq shì we tiqgǿ ínø àngò lvpat vsvk svrǿng ráì nø mvjòr ráì we mvril høqshaq shvngø̀mré mè svng øpkáng ráà we tiqgǿ gø íráì. 2013 nøng February 28 ni taqnø àngò bv̀nlì døngjá íwe Svrabín koqkámpè vya svng Svrabín koqkámpè Francis kaq svng tvleā ráà wegø íe. 
We rvtø̀ kèní Svrabín koqkámpè Benedict (XVI) nø àng lvpat beni høqshaq Mater Ecclesiae Monastery tø̀ngnø taq vl bǿì we íe.

Add new comment

13 + 4 =