Mvrà shèrwe Yesu àngmè Mari ò jà nv̀røm bóy àngni

Mvrà shèrwe Yesu àngmè Mari ò jà nv̀røm bóy àngni

Svngpv̀n dvcì shvngbe nvng Yesu mvdàm taq gv́lshì we àngò jà nv̀røm svng shvgùn shvring we íe. Mvrà shèrwe àng ò nv̀røm nø Kàngpè Yesu ò àngmè bǿnlún we dvgùng nvng Kàngpè Yesu í dvshà mvhøt lòng vhǿ:mò we,  vrá shì yv́ng kèní zun lúngì we rat dvbù lv́m tvrà rì vhǿm yvngà we íe.

Ya dang rìsvng Luka dvbùshvng mòngkà rì taq vru yv̀:ngà we svng yv́ng lún shìe.  “Vrá, mvme gǿ nøt taq dvdā:mò rì dvtánālv́m dvpvt gø Gvrayí rvcà:ngò pè íe. Yapè rvtnø nà dòngnøt svng gø shv̀m mvsǿ:rí yaqò dø èyaqvtne,” a:lòe.”  Wanø Luka 2Ø35 ciq taq àngmè Mari nvng Kàngpè Yesu dang vru yv̀ngà we yv́ng lún shìe. Ínì gø Mari í wekà rì svng mvsíng yv̀ngò. Ínìgø yadang rì shvngbe svng Mari àng mvsøn nvrøm dòng taq záng yv̀ngà wanø vru yv̀ngà.

Wedø Yesu svng àngmè Mari í dvkúm dvté yv̀ngà we àngmè Mari ò shèrwe nøt mvsøn svng dvgùng shvring ò we dang svng 17 àngyá mvzuq nǿng vdòng St. John Erodes í pv̀ng yv̀ngà nø AD 1805 nǿng taqnø nvmbat 7 gø wagø svrabín koqkámpè Pious taqkèní dvrá shvng mvsat ráà we íe.

AD 1915 nǿng Fatima myuq taq Yesu àngme Mari vsv̀ngrì mv́r taqø dvtán shì we vl yv̀ngì. Wedø íwe nvmik gømla rì nø Yesu àngmè Mariq ò shèr we mvsøn nvrøm svng mònggv̀n vsvng rì taqkèní téwa shóngshì nø dvgùng shvring lúnlv́m svng wáshì ráì wegø íe.

AD 1942 nøng October 31 ni taq 11 gø wagø svrabín koqkápè Pious taqkèní mònggv̀n døng kaq shv̀nshér we Yesu àngmè Mari ò mvsøn nvrøm svng vrìng yv̀ngà.

AD 1944 nǿng mèpv̀ng kaq nø shvngø̀mré vdòng taq we bóymè àngni svng nǿng vrvm wàlv́m dvkám nø mvsat ráà wegø íe.

Add new comment

15 + 0 =