Pàwá lvm lvbán 6 ni svng Yesu kristuq àngmè Mariq ò àngni wanø Catholic Sasvna kèní mvsat shì we ímá?

Pàwá lvm lvbán 6 ni svng Yesu kristuq àngmè Mariq ò àngni wanø Catholic Sasvna kèní mvsat shì we ímá?
            
Catholic sasvna kèní tiq lvbán vdòng vlwe 7 ni svng shvngømré vsvngrì pvlàcè nvngòn lushì lúnlvm dvpat wanø mvsatshì we gø íe.

Werì taq Lvbán ni svng Yesu kristuq ò shì yáng kèní zunlòng svng dvdamnø vjú røt shìlvm àngni

Lvbán 1 ni svng Shì á:mì we vnvmchvng pvlàcèrì dvpat vjú røt dvbangā lvm àngni

Lvbán 2 ni svng gvray gvsvng ò muqlàng dvzvŕ rì àngni

Lvbán 3 ni svng Yesu kristuq svng roqgvr yàngà nø Mariqò àng chømpè Joseph ò àngni

Lvbán 4 ni svng Yesu kristuq ò làngdøm dørøm á:mpà v:mbóy àngni svng dvdam shì nø Yesu àng shagóng dvgùng shvring we àngni

Lvbán 5 ni svng we ni taq shìyàngì nø 2000 rvzé nøng vle vmì we Yesu kristuq ò chutcháng we tvrà, àng í vhøm yàngà we dvshà mvhøt lòng svng dvdam shàì nø vjú røt shìlvm àngni
-        
Lvbán 6 ni taqnø Yesu àngmè mariq svng dvgùng shvring lvm àngni
            
Dvgá àngnirì dvpat nøt vtiqlvm mvvl we ínìgø lvbán 6 ni svng pàwálvm Yesu àngmè mariq ò àngni wanø mvsatshì we tvrà íe má wanø røtlvm tvrà vl longe.

Yalòng vtóng svng mvsatshì ráì we nø vle vmì we àngyá mvzuq nøng rì taqkèní dvgùng shvring nø vpø we àngni tiqni íwe svng Catholic Encyclopedia wawe kàru bok taq gø vru shaq íwe yáng lún shìe.
 
We lvbán 6 ni taqnø Mariq svng dvgùng shvring we, dvtit tvle ālvm vjú røt shì we bóy àngni gø íe.

Yalòng svng AD 735-804 dvhø taq Alcuin wa tøshì we shvrúng shú paqzí vdè tiqgø í pvng ráà wegø íe.
              
Àngnø New York myuq taq vlwe English dvcì paqzí vdè, kàru, dvzáng vru svra tiqgø gø íe.
            
Catholic sasvna ò Gvray paqzí vdè tiqgø íyàngì we St. Thomas Aquinas taqkèní gø we dang nvng sing nø dvtøp we wàò nø shøn ráà we taq Mariq nø Yesu kristuq ò nvmlat dvzøm shú íe. Weratnø Yesu shì yáng kèní zunwe lvbán ni nang gø singwe tvra vle wae. Luka 2:19,51 Marií mv̀ng nø, kà yarì shvngbe ang nøt vdòngø mvsø̄:ngò nø dvda:mòe. Wekvt Ang nø angní nvng tiqdø yøtshì nø Nazaret mvrìng svng loá:mì. Ang nø angníí ø:pmò we lv̀ngpvng kà tā nø v̄le. Angmèí mv̀ng nø ang nøt vdòngø kà yadv́ngte shvngbe mvsø̄:ngòe.
 
Wedø yesu shìwe dang svng Mati 17:22-23, Marko 9:30-32, Luka 9:43-45 rì taq vru yàngà we svng gø yánglún shìe.
 
Wedø lvbán ni svng yesu kristuq ò àngni wanø mvsatshì we rat weni nvng tvpwe lvbán 6 ni svng àngmè mariqò àngni wanø mvsatshì we íe wanø dvdam lúnshì we íe.
            
 (St Peter Damian, Opusculum 33, De Bono Suffragorum, PL 145, 566) kàru bok taq gø weni mvsat shì we dang vru shaq íwe yánglún shìe.

Téwa weni bøn lú:ngì tvrà nø Fatima mvrìng taq àngmè Mariq nvmik gømla dvtan shì yángø Mariqí lvp ráà kàrì yáng kèní bøn lú:ngì wanø gø shøn lúnshì we íe.
 
1925 nøng December 10 ni taq Yesu àngmè mariq nø Spain móngdàn Pontevedra myuq taq vlwe Sister tiqgø íwe Sr. Luchiers yángø shøngran dvtang shì yàngì. Sr. Luchiers nø Portugal móngdàn Fatima mvrìng taq àngmè mariq í nvmik gømla dvtan yàngà we 3 gø kèní tiqgø gø íe. Welòng nø 8 nøng vle bøì mèpvng vrá tiqkvt shøngran dvtan āwe gø íe wae.

We shønran dvtan we taq Mariqí vtànò wenø vsvngrì mvrà kèní chutcháng shìlvm dvpat àngò shènshér we mvsøn nvrøm svng lvbán 6 ni vrvm dvgùng shvring we, vjúrøt shìwe tvrà wàlvm dvkám yàngà we íe.

Yalòng nø rvcángcè rì kaq yesu kristuq ò cánshú shvlá bønlún lvm dvpat Mariq àngò tvrà kèní gálòng svng yánglúnò we gø íe. Weratnø lvbán 6 ni nø yesu kristuq shìyáng kèní zunwe tvrà svng yánglún lvm dvgø shì we àngni gø íe. Àngmè mariq nø we tvrà svng dvgøā we gø íe. Wedø ínø wa lvbán ni taq pvlàcè dang shvla we àngshí àngwvt rì vto shì lúnlvm ílonge wawe dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

4 + 15 =