Pope St. Damasus

Pope St. Damasus

Kámnøt shvre , shv̀nshér vsv̀ngrì kaq vpǿ shvringwe tvrà taq téwa dvzaqshì lúnlv́m tvrà dvpvt nònggwòn ziwe Svrabín koqkámpè St. Damasus nø Rome ø AD 306 nǿng taq shøq yv̀ngà. We rvtø̀ taq shvrúngshú rìò lvpvt taq dø̀ngku màshvzøngshì lv́m wawe dvrá shi mv-vl we rvtø̀ gø íe. St. Damasus ò àngpè gø shvrúngshú tiqgǿ íyv̀:ngì.

Weratnø̀ St. Damasus gø àngpè rungwe shvrúngshú zùng taqø ni Gvray paqzí cvnshìnø we shvràtaqø ni Deacon vya svng kámshì lún yv̀:ngà wegø íe. AD 366 nǿng taq Svrabín koqkámpè Pope Liberius lvpat bébǿì nø we shvrà taq St. Damasus nø Svrabín koqkám vya svng kámshì yv̀ngì we íe. Wedang nvng singnø̀ Svrabín koqkám kaqsvng vtù we Antipope Ursinus nø àngkaq svng vtù lv́m vjønvtnà nø St. Damasus svng vtù yv̀nga. St. Damasus taqkèní St. Jerome í Latin kàkutvlenø vru yv̀ngà we Vulgate Catholic Gvray shv̀nshér kàru Jøm lèga svng gø vtoò nø dvrá shvng mvsat ráà wegø íe.

Svrabín koqkámpè Damasus ò lvpat làngdø̀m rvtø̀ nila taq àngò bv̀nlì àngkàngpè íwe Jerome taqkèní àngkaq svng kámnøt shvrerì nvng shv̀nshér vsv̀ngrì kaq svng vpǿ shvring lv́m tvrà dang kaq tubùm dvbangā we ínø̀ gvzà gø bø̀ngshvng yv̀:ngì we íe.

St. Damasus taqkèní wedø kámnøt shvre vsv̀ngrì, shv̀nshér vsv̀ngrì ò dvgàmrì taq vru yv̀ngà we lègarì taq “ngàgø yadø íwe dvgàm vdòng taq ngàò vba dvtø̀l góng svng rvdashì mvyǿ:nge ínìgø ngàtaqkèní àngmaq svng shvngoshì wedø bø̀nlv́m sv̀ng gø ngà svre:nge” wanø vru yv̀:ngà.

Mvshǿl rìtaq St. Damasus ò shagóng vnv̀ng svng nø Ardeatina tvrà shvnvngø vrang yv̀:ngà we noqngø̀m chø̀m dòngtaqø AD 384 nøng taq rvda yv̀:ngà wanø̀ yv́nglún shìe.

 

Add new comment

6 + 11 =