Portugal Móngdàn kèní St. Elizabeth

Portugal Móngdàn kèní St. Elizabeth

Argon gàmzø̀ koqkámpè ò àncèmè íwe St. Elizabeth nø Spain móngdàn Saragossa myuq taq shøq yv̀ngà. Àng vsvk 12 nǿng taqni Portugal móngdàn gàmzø̀ koqkámpè Dennes nv̀ng dø̀ngku shvzøngshì yv̀ngì nø Alfonso nv̀ng Constance maq svng shvzat yv̀ngà.

St. Elizabeth nø kadvgvp gø vjúrøt dvzaq shìwe, nøt shèr nøt yvngwe nøt rìrat àngò jàng laqyà sv̀ng yv̀ngò nø̀ àng dø̀ngku chø̀mpè gø jàng laqyà vlíng vposhì ráì weí kám vsv̀ng tiqgø bǿn dvzv́r yv̀ngà.

Àngnø dvsháza shóngnøt gv́lshì we mvtaq kadvgvp gø bang mvnǿcè íwe mv̀r shv̀m wáshì we, nøt mvsø̀n shèrwe tiqgø gø íyv̀ngì.

Àng taqkèní gvray kaq kámwe vsv̀ngrì, zaqlè vsv̀ngrì kaq svng kadvgvp gø tubùm dvbangāwe nvng vl lv́m shvrà rì dvgǿāò we mvtaq mòngdàn vdòng dvshàwe svmaré rì dvpat dø̀ngku shvzøngkùng taq zǿmdàng we dvrèrì dvbangāò wenø àngò shvla we jàng laqyà shvlá tiqlòng ni íyv̀ngì.

St. Elizabeth nø bvnchvtrì svng pvranwe dang taq gvza mvdaq we tiqgǿ ínø̀ àngò wedø íwe zitnøt rat Mòngzøl we tvrà tóngshú wawe dvgùng shvring vpǿ ò we gø vhǿm yv̀ngà.

Àngò dø̀ngkupè íwe gàmzø̀ koqkámpè nv̀ng àng kaqsv̀ng gvsat lvm vréshì we ngàshàrì svng gø mòngzøl we tvrà kèní shvzǿn lúò we nø àngò zitnøt tiqlòng ni íyv̀ngì.

St. Elizabeth nø àng dø̀ngku pè shìbǿì mèpvng AD 1325 nǿng taq St. Francis ò Third Order wawe mvdò sv̀ng gòng yv̀ngì nø Convent of Poor Clares mvdò shvrúng shú zùng taq rúng yv̀ngì.

Àngnø 1326 nǿng taq bung ráì we Estremoz dø̀ngku vzi vrùng wàwe rvtø̀ welòng svng shvzø̀m lv́m rat diwe tvrà yv̀ng taqø ni lvpat béyv̀ngì.          

Add new comment

6 + 0 =