Queenship of Mary

Mari sv̀ng koqkám mè vya da:ngò we bóy àngni

Yesu àngmè Mari sv̀ng koqkámmè vya dangā we nø AD 1954 nǿng Svrabín koqkámpè Pious 11 bat taq shvngø̀mré vsv̀ngrì kaq dvtú we kàru “muqlàng móngdàn sv̀ng” wawe Ad Cacli Aeyinam lìpùng kèní pv́ngshì ráì we íe.

Yani bóymè nø àngmè Mari muqlàng kaq lo we bóy àngni nv̀ng gø tiqdang kèní sing we íe. Yesu àngmè Mari nø muqlàng sv̀ng lo bǿì mèpvng koqkám mè wawe shémo svng kámshì lún yv:ngà wegø íe.

Yesu àngmè Mari svng koqkám mè vya sv̀ng kámā wenø dvzv́r Yohan ò shønran kèní pv́ngshì ráì wegø íe. Dvtan 12:1 “ wekvt muqlàng rāmø, vtvngshaq dàlv́m mvshv́lpvrá tiq lòng bung lú:ngì. Nà:mí rvdúshì nø, ang hí lv̀ngpvngø shvlá gø̀m vl nø, ang vgo taq nø kurnip tiqcé nví chv̀ng dvcaq we koqkv́m vmō moshi we svmaré tiq mè yv́ngshìe.” Wanø vru yv̀ngà we svng gø yv́ng lúnshìe. Àng nø gvray kà svng tanø̀ cv́n dvgø:mò nvng Yesu àngmè íratnø̀ wedø dvgùng shvringwe svng vtoshì lú:nò wegø íe.

Wedangrì nv̀ng singnø̀ Luka 11:27-28 taq “A:ngí kà yarì shø̀:nò la:ngí, vsvng loksokrì dvhø̀ kèní svmaré tiq mè nø serwa vkiq sórí ang svng, nà èrí nø nà svng nong dècøq yà:ngì we svmaré mè nø ìshøt ìgv̀n v̄le, a:lòe. Yesuí, iwe Gvray mòngkà táò nø cv̀n vsvngrì té ìshøt ìgv̀n v̄le a:lòe.” Wanø vru shaq íwe dangrì svng yà:ngì nø dvdam síngshá lúnshì we gø íe.

Add new comment

2 + 4 =