Roma shvngø̀mré ò nv̀mlat kámnøt shvre rì

Roma shvngø̀mré ò nv̀mlat kámnøt shvre rì

Roma shvngø̀mré ò nv̀mlat kámnøt shvre rì nø AD 64 nǿng Nero koqkám pè bat taq bø̀n yv̀ngì we dvki vrè ò we taq lvpat zíshì yv̀ngì we rì íe. We nǿng taq Roma myuq vdòng 9 ni høq vtang shaq svre dvkéwe svme vkvt nø Roma myuq ò 3 wv́l 2 wv́l høq shaq svmi vsor yv̀ngì. Wedø svmi vkvt we 3 ni wani taq nø Nero koqkám pè nø Tower of Moecenas mvdàm svng rvlàng bǿì nø we svmi vkvt we svng yv̀ngò nø dvbù we ínì gø àng dòng nøt taq wedø svmi dvkvt ò we nø àng kaq sv̀ng mvrà mà shvri lv́m dvpat rvcáng cèrì kaq mvrà shvri lv́m vjøn lúngà.

Nero koqkám pèí nø kám vsv̀ng, rvcángcèrì kaq dvki vrèò nø mvrà shvri ò dángí shvtnò we wá pv̀ngvtnà. Vsv̀ng rì mvme gø sv̀ng shapòr í mvcheqò dángí vki rì sv̀ng dvkéò we wà yv̀ngà. Vsv̀ngrì tiqmaq sv̀ng íranì nø wurgáng mvdàm dvcaqò nø̀ sóí vmatnò dángí svmi í wv́rò we wà yv̀ngà.

Wedø naqciqriq we dvki vrèò we bvnlì sv̀ng Roma myuq taq wà bǿà mèpvng nø we móng vsv̀ngrì nø svrenøt zángshì ráì we nv̀ng, àngmaq sv̀ng mvréza nøt zángshì ráì we rat àngmaq nø Yesu Kristu ò bø̀ng sv̀ng kám ráì. Yalòng nø Roma shvngø̀mré ò nv̀mlat kámnøt shvre rì ò shvkse tiqlòng ni íráì wegø íe.

Add new comment

9 + 0 =