Rvcáng cèrì kaq roqgvr we koqkám mè

Rvcáng cèrì kaq roqgvr we koqkám mè
St. Brijide í kà tiqkà tálú:ngà we nø Yesu Kristu nø mvrà shèrwe chø̀myo vjø̀ngmè cv̀mré gónglushì we koqkám mè svng kàciq gv̀l:òe. “nà bø̀ng kèní røtshì rawe kagǿ svng ínìgø ngà shóngwám shø̀nge.

La mvrà vlwe vsv̀ng ínìgø àngò mvrà kèní lutshì lúnlv́m nvng nøt vwáng shì dvzv́r lv́m íe. 
AD 1808 nǿng Svrabín koqkámpè Pius (7) svng Napoli an í tong shvrúng yv̀ngà. Vsvk (74) nǿng íwe Svrabín koqkámpè svng Leipzig mvjàn zø̀mbǿì mèpvng wa shvlut lúngà.

AD 1814 nǿng taq Roma myuq svng loráì. AD 1815 nǿng Napoli an ò rvtø̀ (100) ni naqwe Waterloo mvjàn zø̀má:mì ke Svrabín koqkámpè Pius nø rvcáng cèrì kaq roqgvr lv́m Gvray nvng àngmè Mari kaq oqà wawe tvyø wà yv̀ngà.

Napoli an ò shvnip shvnvr we tvrà kèní lutshì ráì werat Gvray kaq oqà wawe nvng welòng dvpvt mvsat gømla tiqlòng gø íe.

Add new comment

2 + 6 =