Saint Gertrude

Saint Gertrude
America móng tìbo lvp nv̀ng tìni lvp dvhø̀ taq vlwe India móng svng roqgvrwe St. Gertrude nø AD 1256 nǿng Germany móngdàn Eisleben taq gv̀l yv̀:ngà. Àngnø cv̀m lvpat taqkèní Cistercian Sister zùng sv̀ng gùng yv̀:ngì nø̀ gvray paqzí dang cvnshì nø dvzaq shì yv̀:ngì wegø íe. Àng vsvk 26 nǿng taqnø̀ dvtan kàru svng kámnøt kèní cvn dvgøm dvzaq shìráì wegø íe.
Tiqni rvtø̀ taq St. Gertrude àng yøprà gòngwe rvtø̀ àng kaqsv̀ng kàngpè Yesuí ngà yv́ngsv̀ng èdira ngàí nà sv̀ng bìmtì dø shvlawe lvpat sv̀ng zílv́m íe wanø kà shø̀nwe sv̀ng vtoshì lún yv̀ngà. Wervtø̀ taqkèní àngnø mònggv̀n tvrà dangrì sv̀ng gurò nø gvray bv̀nlìrì taq shówa dvzaq dvkáng shì yv̀:ngì wegø íe.
St. Gertrude nø St. Mechtildis ò dvtúwe tvrà kèní àngò lvpat chutchángwe jejú vtoshì lúnlv́m dang taqwa dvzaq dvkángshì ráì wegø íe. Kàngpè Yesu nø àng yv́ng sv̀ng àngboq boq dvtánshì nø shø̀ngranrì zíò wegø vtoshì lún yv̀ngà.
Weratnø St. Gerturde ò dvtan kàru íwe Revelation of Gerturde wanø̀ vsv̀ngrì dvhø̀ taq gvzà bø̀ngshv̀ng yv̀ngì wegø íe. Wedangrì nvng singnø St. Gertrude àngí vru yv̀:ngàwe Herald of God’s loving kindness kàru bok taq yv́nglún shìwegø íe.

Kàngpè Yesu nvng dø̀ngku shvzøngshìwe dangrì, Yesu àngò jà nvrø̀m kaqsvng dvgùng shvringwe vchak wedangrì svng gø vru ráà wegø íe. St. Gertrude àngnø Yesu puqpǿm vdòngtaq àngboq boq vl lú:nò wedang svng gø svkse dvtan ráà wegø íe.
St. Gertrude nø AD 1301 nǿng àng vsak 45 nǿng taqni lvpat bé yv̀:ngì wegø íe.

Add new comment

8 + 0 =