Shvnshér vsvngrì ò bóy àngni

Shvnshér vsvngrì ò bóy àngni
Shvnshér vsvngrì wawe nø Paradisu mòngzøl we shvrà taq gvray àng nvng tiqdø kømzøp dø dvciq lvpat vllún:ò we rì íe. Werì yvngkèní tiqmaq nø shvngømré í dvrá shvng mvsat shìwe ínø tiqmaq nø gvray àngtiqgø taqkèní wa shálún:ò we rì íe. Dvtan 22:5 "Wekvt kèní kukaq yaqdø̀ng màvl long. Angmaq nø svmigwìn gálòng gø, nv̀m gálòng gø zǿm mvdv̀ng long. Pàwá wani Vkàngpè Gvray nø angmaqò gálòng íaòe. Angmaq nø dvcìq lvpat koqkv́m wáshì longe."
Wanø vru shaq íwe døni àngmaq ínø Gvray àng mvr svng chvpdap yánglún:ò nø noqngøm lú:ngòe. Àngmaq dvhø taqkèní shvnshér vtangwe muqlàng dvzvŕ rì ò koqkámmè Mari svng gø dvgùng shvring daqòe. 
Nøngmaq shvngbe svng gø wedø shvnshér vsvngrì ílvm ègoì we íe. We shvnshér vsvngrì tiqmaq nø dvrá we tvrà taq shvt vhøm:ò nø tiqmaqnø vpø shvring vdu we bvnlì, laqyà rì nvng tiqmaq taq nø tiqdá vsvngrì kaq shvlá vtang apnúngshì nø tubùm dvbangā we í shvnshér vsvngrì wanø bøngshvng we íe.

Add new comment

2 + 5 =