St. Andrew Kim

St. Andrew Kim, St. Paul nvng àng mvdò rì nvng kámnøt shvre rì
Shvrúng shú Andrew Kim, shvrúng shú zùng màngcè Paul nvng shvngømré vsvng 78 gø nø 1839 nøng nvng 1846 nøng rì dvhø vsvk apnúng shì yàngì. Àngmaq nø Korea móngdàn vsvngrì ínø vgo tutnø shvt we, svyung dvchiqnø shvtwe nvng dvki vrèò weí shvtnò we vhøm yàngà. Àngmaq nø Korea móngdàn dvbùshvng bvnlì taq shvt vhøm yàngà we vsvngrì àngkíng, àngmùn gorø rì dvpat shvkse rì gø íráì. Nvmlat Korea dvcì kèní shvrúng shú íyàngì we Andrew Kim nø AD 1821 nøng Soul myuq taq gvlyàngà. AD 1845 nøng Shanwe wamà taqø shvrúng shú vya svng kámshì bøì mèpvng nø Korea móngdàn svng mvyø:ní lo ráì nø dvbùshvng mòngkà dvshvng lvm bvnlì døngjá svng kámshì yàngì. Wedø gvray dvbùshvng bvnlì taq dvzaqshì we rvtø Korea rvgaq dvrøt riqwe cèl daprì í tvpmò nø Soul myuq taq vgo tutnø shvt vhøm yàngà. Wedø shvtnò dáng í àngò shagóng vnvng svng shìwà vsvngrì kaq 3 ni høq dvtanò we wàò we svng gø shálún shìe. St. Andrew Kim nø Korea móngdàn taq vlwe shvrúng shú rì kaq svng roqgvr pè wanø bøngshvng we shènshér vsvng tiqgø gø íe.

Add new comment

6 + 8 =