St. Anselm

St. Anselm
Canterbury wamà ò svrado tiqgø íyà:ngì we shvnshér vsvng Anselm nø AD 1033 nøng Italy móngdàn, Aosta wamà taq dvgùng vlwe døngku tiqrvb taq shøq yà:ngà. 

Àng vsvk 27 nøng gøm ráì dvgvp Normandy, Bec wamà taq vlwe St. Beneath shvrúng shú mvdò svng gòng yà:ngì. 

We shvrúng shú zùng taq 3 nøng høq vl bøì mèpvng nø Caen wamà ò shvrúng shú shvnvp tiqgø bøn ráì. 

We rvtø taq àngnø vsvk cvmwe shvrúng shú shvnvp tiqgø íwe ínìgø St. Anselm taqkèní nøt tøpwe zitnøt, dvsháza shóngnøt rì taqkèní we bvnlì svng rí lún yà:ngà. 

Àng taqkèní shòlaqré rì svng shvngøt dvtúā we dang taq zitnøt nøt rvlnøt rì zøngwe tiqgø gø íyàngì. 

Àng taqkèní vsvngrì kaq kadøwa shvngøt dvtú nø vsvng zìdang dvhángā ràwe tvrà rì kàshvbóng shvlárì kèní gvzà vtánā lú:nò we tiqgø gø íyàngì.

Àngnø nvmlat nøtcun paqzí vdè ínø we bat taq bøng gvzà shvngwe shvngøtshú svra tiqgø gø íwe mvtaq kàru, paqzí dang taq vlømvm vrvm we tiqgø gø íyàngì. 

Morologue wawe tiqgø wa kàshøn we kàru bok taq gvray nø vháng vtangpè ínø kadø vshám we íe walòng vtànyàngà we mvtaq, Prologue wawe karu bok taq gø Gvray nø jøng jøng ni vl we dang shvkse shvlá rì taqkèní vtàn yàngà. 

AD 1093 nøng kaq tuqráì dvgvp nø St. Anselm svng Canterbury wamà ò svrado pè Lanfane ò tvle rúng vdu yà:ngì. 

We rvtø taq shvngømré vdòng móng gvmzø rì nvng shvngømré shølshú rì dvhø shvnglut we tvrà dang taq vzi vrùng wawe rvtø ínø St. Anselm svng àng boq boq móngdàn vtáng svng lúngò we gø vhøm yàngà. Àngò bat taq shvngømré rì svngbe nø àngkaq vløm shìnø mòngzøl dø mvkok we rvtø AD 1106 nøng taq nø Canterbury wamà svng vrá lo vdu yà:ngì mèpvng 3 nøng vlé bøì mèpvng nø St. Anselm lvpat béyàngì.

Add new comment

2 + 5 =