St. Ansgar

St. Ansgar
Europe móngdàn tìni lvp kèní gvsa tiqgø íyàngì we St. Ansgar nø AD 801 nøng France móngdàn Amium myuq shvnvngø gvlyàngà. Àngnø Bigádi myuq taq vlwe Benedict shvrúng shú zùng taq paqzí cvnshì yàngì we ínø West Balia myuq, New KB shvrúng shú zùngò øpshú tiqgø íyàngì. 
AD 832 nøng taq Hamburg myuqò svrado vya svng kámshì bøì mèpvng Denmark,  Norway nvng Sweden móngdàn rì svng dvbùshvng mòngkà dvshvng bvnlì døngjá svng gø kámshì yà:ngì. 
Àngnø Gvray dvbùshvng mòngkà dvshvng we bvnlì taq vsv:ngí kám vlø:mvm we tiqgø gø íyà:ngì. We rvtø taq Sweden móngdàn gàmzø koqkámpè nø àngmaq móngdàn taq gvray dvbùshvng mòngkà dvgòng lvm mà dvgòng lvm móngzøng cèrì kaqsvng dvtø:pmò e. 
Gvray jejú ratnø we rvgaq svng gvray dvbùshvng mòngkà dvshvng lvm vko vkáng svng lún yàngà. We rvtø ò Sweden móngdàn gàmzø koqkámpè nø dvshà vsvngrì kaq vtang shaq shóngshì nø shöngnøtí roqgvr we tiqgø gø íyàngì. AD 865 nø àng lvpat béyàngì we rvtø taqnø Europe móngdàn tìni lvp vlwe móng vsvngrì shvngbe nø vtang kèní nøtyùl yà:ngì. 
St. Ansgar nø Sweden móngdàn svng nvmlat Gvray dvbùshvng mòngkà dvtuq ráà we tiqgø íwerat àng svng nø Sweden, Norway nvng Denmark móngdàn rìkaq roqgvr we shvnshér vsvng tiqgø wanø mvsat shvring ráà we íe. 

Add new comment

17 + 1 =