St. Anthony Mary Claret

St. Anthony Mary Claret 
Missionary son of the immaculate heart of Mary mvdò svng poqpvng yàngà pè St. Anthony Mary Claret svng Spain móngdàn Sallent wamà 1807 nøng taq gvlyàngà. Àng shvrúng shú vya svng kámshì we AD 1849 nøng mèpvng nø St. Anthony Claret nø Spain móngdàn vdòng taq bøng shvngwe dvbùshvng bvnlì wawe vsvng tiqgø bøn ráì.
We mèpvng AD 1849 nøng taqnø Missionary son of the immaculate heart of Mary mvdò svng poqpvng yàngà.
We àng mvdò ò tvnù mànggá nø móngdàn vdòng nvng vtáng shvngbe taq gvray dvbùshvng bvnlì walvm wawe íe. We mèpvng tiqnøng taqnø shvrúng shú Fr. Anthony nø Santiago de Cuba ò svrado vya svng kámshì yàngì. Àng taqkèní we wamà taq shvngømré vsvng rìò pvlàcè dang nvnggùn vnøn we svng yàngò nø tiq dvshaq ni Pvlàcè dang chutcháng we bvnlì taq dvzaq dvkángshì yàngì. 
Àngò dvbùshvng bvnlì svng téwá gwaq lúnlvm dvpat wanø Teaching Sisters of Mary Immaculate mvdò svng gø poqpvng yàngà.
AD 1856 nøng taqnø àng svng Spain móngdàn svng vrá goò nø gàmzø koqkám mè nvmbat II gø Elizabeth ò pvlàcè dang roqrim shú tiqgø ku dvzøm shì vdu yàngì. Wedøni àngnø gvray dvbùshvng mòngkà nø mònggvn køp vsher lúnlvm dvpat wanø pvlàcè dang gálòng svng tánā we kàrurì vruò nø dvsher yàngà. The Liveria Religiosa of Barcelona nø we mòngkà rì dvsherā we taq mvdøng shvrà taqkèní riqā yàngà we gø íe.
AD 1870 nøng taqnø St. Anthony Claret tiqgø France móngdàn shvrúng shú zùng taq lvpat béyàngì. Àngò lvpat yànggùng taq dvbùshvng mòngkà 10000 nvng kàru bok 200 rvzé svng dímnø dvshvng ráà we íe.
 

Add new comment

6 + 11 =