St. Anthony of Padua (AD 1195-1231)

St. Anthony of Padua (AD 1195-1231)
St. Anthony àngnø dvshà vsv̀ng rì kaq mvkok nø roqgvr we shv̀shér vsv̀ng tiqpè íyv̀ngì. Padua myuqò St. Anthony nø AD 1195 nǿng taq Potugy móngdàn Lisbone myuq taq shøq yv̀ngà. Àng vsvk 15 nøng mvril taq àng nø St. Augustine shvrúng shú mvdo. Svng gòng yv̀ngì nø shvrúng shú vya svng kámshì yv̀ngì. AD 1221 nǿng taqnø St. Francis shvrúng shú mvdò kèní kámnøt shvre 5 gø ò shv̀nshér dvrè rì svng Morogo kèní Potugy svng tòò nø vsél shì we dvgvp àngmaq mèpvng cv̀nlv́m nøt ratshì yv̀ngì.
Gvzà màlé we rvtø̀ taq àngsv̀ng Africa móngdàn rì taq Muslim vsv̀ng rì dvhø̀ gvray dvbùshv̀ng mòngkà dvshvng lv́m dvzv́r yv̀ngà. We yv́ngø St. Anthony nø zá yv̀ng vkønwe vhǿmò werat mvme shvlácè wa vl dá:ngí Potugy móngdàn sv̀ng vrá vtáng yv̀ngì. Wedø àng vtáng ráì tvrà taq àng nø tì tvrà shø̀ zúnshì nø lo ráì we ínìgø shø̀ tvrà vmv̀n we bønwe rat Cicili myuq sv̀ng dvtuq shì yv̀:ngì. 
Weyv́ng kèní St. Anthony nø Acici myuq svng dinø we shvrà taq St. Francis nv̀ng gø vhøm yv̀ngì. Wemèpvng St. Anthony nø Forli wawe vsv̀ng gvzà mv-vl we tiq shvrà taq dvzømshú wáshì vdu yv̀ngì. Weyv́ngø rvtø mvme vlé ráì we kvt tiqni rvtø̀ taq St. Francis shvrúng shú mvdò nv̀ng Dominican shvrúng shú mvdò rì shvrúng shú vya kámāwe bóymè tiqlòng wá vdu ráì. 
We bóymè taq mòngkà tūnlv́m dvpat St. Anthony nø bv̀nlì døngjá zíò we vhǿm yv̀ngà. We bóy taq St. Anthony taqkèní tūnò we mòngkà nø vtang shaq ngø̀r boywe ílòng svng shvrúng shú vgorì í tálún bǿà mèpvng nø àng svng Italy móngdàn nv̀ng France móngdàn rìsv̀ng gvray dvbùshv̀ng mòngkà dvshvng lv́m dvkámò nø dvdì yv̀ngà.
St. Anthony nø we rvgaq sv̀ng tuq bǿì nø àngí vriqò we shvrà vrv̀m taqò vsvngrì nø àngkaq svng shóng vlǿmshì nø àngkà sv̀ng táshóngshìe wae. Àngnø gvray mòngkà jømciq rìsvng mvtimvni síngshá ò we tiqgǿ íwe mvtaq mòngkà dvshvng we bv̀nglì dang taqgø vlǿmvm vrvmwe tiqgǿ íwe rat cáng noqwe vsv̀ngrì høqshaq nøt vwángshì nø jàng laqyàrì vlíng vpo mvnshìe wae. 
St. Anthony àngnø gvray paqzí svng shvrúng shú zùngmà rì kaq cvnā lvm St. Francis taqkèní dvtú we nv̀mlat St. Francis shvrúng shú mvdò kèní tiqgǿ gø íyv̀ngì. St. Anthony nø àngò lvpat behøq we Baduba myuq taq vl yv̀ngì. Àng lvpat 36 nǿng taq lvpat béyv̀ngì nø àng mv-vl bǿì mèpvng àng svng shv̀nshér vsv̀ng tiqgǿ wanø dang yv̀ngà. 
We rvtø taqkèní St. Anthony nø dalv́m nvmik gømlarì gvzà dvtan yv̀ngà. Àng wur taq shv̀nshér we cv̀mré tiqgǿ svng vbunò we vsvngrì mv́r taq gø dvtánshì yv̀ngì we íe. 
St. Anthony nø gvray mòngkà jømciq rìsv̀ng mvti mvni síng sháò we tiqgǿ íwe sv̀ng vpǿ shvring we ku kàru tiqbok nv̀ng àngò shv̀nshér we gømla ku nvmpucè rì taqkèní hang cø̀mla wàò nø dvgùng shvringò we íe. 
St. Anthony nø dvshà vsv̀ngrì dvpat vlǿmrà íwe shv̀nshér vsv̀ng tiqgǿ gø íyv̀ngì. Àng taqkèní dvtit tvle vjúrøtā lunlv́m dvpat vsv̀ngrì í zángò we alu rì svng gø St. Anthony ò zidòng mok wanø tǿò we íe. Àngkaq vlǿmshì we vsv̀ng rì taqkèní vmvngvmwe dvrèrì vrá lúnlv́m dvpat àngbøng taqkèní vjúrøtshì we gø wàyv̀ngà. 
Pàwálv́m wani tiqni rvtø taq shvrúng shú zùngma tiqgǿ nø vjú røt kàru tiqbok lùò nø vtshìe wae. Wekvt St. Anthony í we lèga bok svng vrá yv́nglún lv́m dvpat vjú røtnò kvt we lèga bok sv̀ng māò we zùngma pè taq lèga bok sv̀ng vrá vtángā lvm shø̀ngran tiqlòng àng taq dvtán shì ráì we yv́ng kèní we lèga bok svng vrá vtoshì lún yv̀ngà werat íe.

Add new comment

1 + 0 =