St. Bridget

Saint Bridget

Sweden móngdàn kaqsv̀ng roqgvr we St. Bridget nø Sweden móndàn ò koqkám dvcì dvgø̀ng taqkèní AD 1303 nǿng taq shøq yv̀:ngà.

Àng lvpat (10) nǿng taq àngkaq sv̀ng gvrayí shø̀ngran tiqlòng zíò nø we shø̀nran taq kàngpè Yesu nø wurgáng mvdàmø dvchungō we sv̀ng àngí yv̀ngò nø Yesu sv̀ng nà kaq yadø vréshì we nø kagǿ íe wa røtnò kvy Yesu í vtànò we taq ngà kaqsv̀ng mvshóng wámshì we vsv̀ngrì nv̀ng ngàò shóngnøt sv̀ng vtiqshìwe vsv̀ngrì í yadø nàrè:nge wanø̀ vtànòe.

We rvtø̀ taqkèní St. Bridget àngò dòngnøt mvsø̀n taq kàngpè Yesu ò dvshà mvhøt lòng nø àngò pvlàcè lvpat taq àngké tiqlòng ku wáshì ráì we íe.

St. Bridget nø àngò lvpat taq dø̀ngku shvzøngshì nø àngcè (8) gǿ sv̀nggø shvzat yv̀:ngà. Àngò dø̀ngkupè shìbǿì mèpvng nø St. Francis ò (Therd Order of St. Francis) mvdò sv̀ng gòng yv̀:ngì nø dvshà mvhøt we tvrà nv̀ng gvray kaq vjúrøt dvzaqshì we dang taq dvzaq dvkángshì yv̀:ngì.

Àngí cv̀m lvpat taq lún yv̀:ngà we shø̀nranrì nø ya rvtø̀ taq téwa àngkaq sv̀ng dvshat lú:ngà wegø íe. Àngkaq sv̀ng gvrayí shø̀ngran zíò wedø tiqdvchá àngmaq taq vl dángte pø̀ gv̀msùngrì sv̀ng dvshà vsv̀ngrì kaq tubùm dvbangā we bv̀nlìrì taq dvzaq dvkángshì wegø íe.

St. Bridget nø Palastine kaqsv̀ng gvray dvbùshv̀ng bv̀nlì zaqlè tvrà tiqboq cèwa dí vdu yv̀:ngì nø̀ àngnø Roma taqwa vlwe í shvngø̀mré sv̀ng vlíng vponø̀ téwa vháng vlún lv́m tvrà taq dvzaqshì we nv̀ng vsv̀ngrì kaqgø dvkámwe wà yv̀:ngà.

St. Bridget nø ni vrv̀m gvray kaq mvrà vchángshì we nv̀ng rvtø̀ vrv̀m taq bangmvnǿcè íwe heliyet mv̀rshv̀m vtánwe tiqgǿ wanø̀ bø̀ngshv̀ng yv̀:ngì. St. Bridget nø AD 1373 nǿng taq shì yv̀:ngì.

Add new comment

1 + 0 =