St. Callistus I

St. Callistus I

St. Callistus nø Rome myuq ò dvzvŕ vshuq tiqgø íyàngì. Àngkàngpè ò pø gvmsùng vmvng we tiq rvtø taq àngnø vtang shaq svre weí we Rome myuq kèní vtshì yàngì. Wedø vtshì ke Estia myuq taqø àngsvng tvpvmò nø Sadinium taq vlwe bvnlì wàng tiqlòng svng sháyàngà.

We mèpvng gàmzø koqkámpè Gonmudes ò rvnvng Macious ò dvsháza shóngnøt rat we bvnlì wàng vshuq tung kèní lutshì lún yàngà. AD 199 nøng taq àngnø pongroq vya svng Svrabín koqkámpè Zafrenus ò wurtaq kámshì bøì mèpvng Abium tvrà shvnvngø vlwe dvgàm súngshú tiqgø ku vlyàngì.

St. Callistus ò rvgaq vdòng dvgàm wanø dèni baqtaq bøngshvng we shvrànø Svrabín koqkámrì kømyàngà we dvgàm ínø we shvrà nø shvngømré ò nvmlat vsùng yàngà we shvrà gø íyàngì. Aposkis myuqò gàmzø koqkám Julian nø hangnoq we vsvngrì kaq svng karuí tvnùng ò nøshvdøm yàngà we nø rvcángcè rìò tiqdá vsvng rìkaq dvsháza shóngnøt gvlshì we nvng shìvm vsvngrì kaq vpø shvring we íe wanø vtàn yàngà.

AD 217 nøng taqnø Callistus svng Svrabín koqkám vya kámā yàngà mèpvngnø mvmáng cáng noqwe vtóng svng gvsat lún yàngà. Àngò bat taqkèní vsvng shatwe, vsvng svma dvchapwe mvrà rìsvng vroqā we laqyà svng pvng ráà we íe. AD 222 nøng taq St. Callistus nø kámnøt tvrà taq lvpat zíshì yàngì nø àng svng Arian tvrà shvnvngø køm yàngà.

Add new comment

1 + 3 =