St. Camillus

St. Camillus

Cìróngrì kaq roqgvrwe shv̀nshér pè St. Camillus nø AD 1550 nǿng Italy móngdàn Chiacti taq shøq yv̀:ngà. Cv̀m lvpat taq cìl dvpsv̀ng gòng yv̀:ngì nø gvzà nøt høpwe nv̀ng màshvla we bv̀nlìrì wá vléò we vsv̀ng tiqgǿ gø íyv̀:ngì. Àng vsvk 25 nǿng taq mònggv̀n byo lv́m tvrà sv̀ngwa cv:nò we rat àngò pø̀, zaqshøprì shvngbe bév́:mì weí Federaldonia taq vlwe Cabuchin shvrúngshú zùng taq bv̀nlì wanø̀ vl yv̀:ngì.

Weyv́ngø vl dvgvp shølshú svrarì ò dvtúwe mòngkàrì rat gvray kaq kánnøt zángshì ráì weí gvray bv̀nlì taq dvzaqshì nø apnúng shìlv́m nøt ratshì yv̀:ngì.

Àngnø weyv́:ngø Cabuchin shvrúngshú mvdò sv̀ng gònglv́m shvrúngnøt vlwe ínìgø àngò hí dvciqwe yóga ratnø̀ góng mvlún yv̀:ngò. Weratnø̀ àngnø vtangshaq svre dvkéwe shvrà tiqlòng íwe Roma myuqò Sangiamo cìróng sv̀ng dinø̀ bv̀nlì dvzømshì yv̀:ngì.

We shvrà taqø St. Camillus nø dvsháza shóngnøt vjøngí za vsv̀ngrì kaq vsù:ngò nø roqgvr yv̀:ngà. Àngò bv̀nlì mvdàm shóngshì nø dvzaqshìwe, dvsháza shóngnøt zøngwe laqyà shvlárì rat àngsv̀ng we cìróngò bv̀nlì àngkàng tiqgø ku gvl yv̀:ngà.

St. Camillus nø shvrúngshú vya sv̀ng kámshì bǿì mèpvngnø we cìróngrì kaq vsùngnø roqgvr lv́m mvdò tiq mvdò sv̀nggø poqpv̀ng yv̀:ngà. Camillians wa tǿò we we àng mvdò taqkèní za vsv̀ngrì kaqsvng kàngpè Yesu dø dvdutò nø vsù:ngòe.

St. Camillus í àngò mvdòrì kaq kadvgvp gø dvkámò we taq “mònggv̀n taq dvshà mvhøt vsv̀ngrì mv-vlvm we ínìgø rvgaq vdòng høq lánø àngmaq sv̀ng chutcháng ràe. Wanø dvkámòe”.

AD 1588 nǿng taq nø we àngò mvdò vsv̀ngrì tiqmaq sv̀ng Nipel rvmè taq vkǿn we dvjáng rì kèní vsv̀ngrì kaq chutcháng lv́m dvpat shø̀ chø̀mrì sv̀ng dvzv́r yv̀:ngà.

Weshvrà taq vsv̀ng chutcháng bv̀nlì wawe rvtø̀ zø̀nli í zínkéò nø lvpat shì bǿì we àng mvdò vsv̀ng (2) gǿ sv̀ng gø àng mvdòò shvrerì wanø̀ dvgùng shvringwe wà yv̀:ngà. St. Camillus nø Rome taq AD 1614 nǿng ø lvpat béyv̀:ngì nø̀ Svrabín koqkámpè Leo (13) taqkèní St. Camillus nø za vsv̀ngrì kaq roqgvr pè wanø̀ vrìng yv̀:ngà.

 

Add new comment

3 + 9 =