St. Cecilia

St. Cecilia
Nímzì, shøngni paqzí vdè rì kaq roqgvr we we vsvngrì ò vlømrà íwe St. Cecilia nø Rome myuqø dvgùng vlwe døngku tiqrvp taqkèní 2 àngyá mvzuq nøng taq gvlyàngà. Àngnø døngku màshvzøng shìnø ànglvpat døp vllvm dvdamshì we ínìgø àngpèní àngmèí mvgàmpè Valerian svng zíkéò nø døngku shvzøngā yàngà. We à:ngò døngku shvzøng kùng taqgø St. Cecilia nø àngwa tiqto:ngø rungsó:rí gvray kaq dvgùng shvring we zaywà í yoshìe. Weratnø mèpvng kaqnø nímzì, shøngni paqzí vdè rìò shvnshér vsvng tiqgø wanø vrìng yàngà. 
Wedø àngníò døngku shvzøng kùng dángbøà St. Cecilia í àng døngkupè íwe Valerian kaq àngní nø shagóng vzømwe tvrà mvwà lvm kàciq ratshì dvzvŕ:ò weí nøt vrá yàngì. Cecilia à:ngò døngkupè Valerian nø àng tìløp kámshì bøì mèpvngnø muqlàng dvzvŕ tiqgø Cecilia kaqsvng tuq ráìnø nvmbvní kwa:ngò we shémo nø St. Cecilia svng shvmoò we yàng yàngà. 
St. Cecilia í nø ànglàpè íwe Tiburtius svng gø kámnøt tvrà gálòng svng dvtanā nø vlíng vpo dvzvŕ yàngà. AD 192 nøng tuqráì dvgvp Commodus wa tøshìwe mvdòí shvngømré rì svng vtu nø vréshì ráì dvgvp Valerian nvng àngní nvm gø kámnøt tvrà dvpat Rome myuq taq ø lvpat zíshì yàngì. Gvzà màléwe rvtø taq ni St. Cecilia gø we mvdò í tvpvmò we vhøm yàngà. Wekvt gàmzø koqkámpè Prefect Almachius í àngò Gvray kaq kámnøt tvrà shvkse wáshì dvzvŕ:ò dá:ngí àng naqtú taq 3 boq vtipmònø tvné shìwe høq íwe yáng kèní làng yàngà. St. Cecilia shìbøì mèpvng àngò shagóng vnvng svng St. Calistus dvgàm taq køm yàngà. Mèpvngnø Trastevere taq vlwe St. Cecilia noqngøm tøngnø svng vsé:lò nø rvda yàngà. AD  1599 nøng høqshaq St. Cecilia ò shagóng nø mvbøp màgvyaqshì nø todøni vldawe svng yánglún shìe.

Add new comment

4 + 2 =