St. Charles Borromeo 

St. Charles Borromeo 
      Shvrúng shú zùng màngcè rì svng roqgvr pè St. Charles Borromeo nø Italy móngdàn Arona myuq ø AD 1582 nøng taq gvlyàngà. Àng vsvk 22 nøng rvtø àngwàngpè vdu we Svrabín koqkámpè Pious IV pè í àng svng Milan myuqò Cardinal vya svng kámā yàngà.Council of Trent lìpùngmè ò dvtú we dangrì shvngbe svng wá dvdáng lvm gø dvkám yàngà we íe. Àngò shvngømré gøwrwang vdòng shvngbe svng roqgvr we mvtaq gvray tvrà svng gø tvrà shølnø shvngøt dvtú ālvm gø dvkám yàngà. Àngnø shvngømré vdòng taq nvmlat shvrúng shú zùng dvgàngrì poqpvng ráà we svrado tiqpè gø íyàngì. 
Àngnø kà shøn vtitwe tiqgø íwe ínìgø gvray dvbùshvng mòngkà dvshvng we bvnlì taq gvzà bøngshvng we tiqgø gø íyàngì. 
  Noqngøm tìyø rìsvng gø pang mvnøcèí nvmcè nøt tøp nøtløpshì we vdòngtaq wá shóngshì we tiqgø gø íe. Wewa mvtaq svrado rì ò cvndøng dvrárì, bvnlì døngjá rì svng gø dvkøm shvzøp nø dvtøp ráà we gø íe. 
AD 1576-78 dvhø pligue yóga dvjáng vkøn ráì we kvtgø àng taq vlwe pø, zaqshøprì nvng shvngømré vdòng taq vlwe dvrèrì nvm:ò nø dvshá mvhoq vsvngrì kaq tubùm dvbangā yàngà. Shvngømré vsvngrì shvngbe nø àngkaq vlømshìwe nøt:í shóngshì we ínìgø àng taqkèní dvkám we shvrúng shú rì ò cvndøng ràwe dvrárì íwe shvrúng shú rì nvmbør yang mvgvl shìlvm nvng gvzà dvchiqwe cvndøng dvrárì rat vzi vrùng wawe gø vhøm yàngà. 
 St. Charles Borromeo nø tiqni rvtø àng vjú røt shìwe yángø ngànshà tiqgø í àngsvng shvnatí wvp:mò nø shatlvm dvkáng shìwe ínì gø hvnat mvzø:í àngsvng mvra kéò we rat lutshì lún yàngà.
St. Charles Borromeo nø àng vsvk 46 nøng rvtø Arona myuq taq ø lvpat béyàngì.
 

Add new comment

1 + 18 =