St. Cornelius nvng St. Cyprian

St. Cornelius nvng St. Cyprian
St. Cornelius nø AD 251 nøng Empire Dechius í shvngømré svng dvki nø vréshì we rvtø taq Svrabín koqkám vya svng kámshì yàngì. Svrabín vya kámshì bøì we gvzà màléwe rvtø Africa móngdàn vdòng ø kámnøt tvrà taq vzi vrùng wawe rvtø rìtaq shvngømré rì tiqmaqnø àngmaqò kámnøt tvrà svng gur:ò nø kámnøt tvrà shvngømré màdá vlwe yáng kèní vrá vwáng shì lvm nvng vrá vwángshì rawe vsvngrì kaq gø vtoā lúnlvm Cartich svrado pè St. Cyprian í shukshún yàngà. 
Weratnø Svrabín koqkámpè taqkèní we shvngømré rì svng vto lvm nøt vrá we kàciqrì taq Novesion í nø Svrabín koqkámpè ò dvkám kàciq rì svng vgám nø àng svng vtù yàngà. Weratnø àngnø shvngømré mvshølrì taq nvmlat vtù we vsvng tiqgø íráì. Weratnø àng svng shvngømré kèní dvjá yàngà.  Ínìgø àngí øpshøl we we àng mvdò nø àngyá mvzuq nøng rì mvme naq høq vl yàngì.
AD 254 nøng tuqráì dvgvp tiqkvt vrá gàmzø koqkámpèí  Goluq í shvngømré svng dvki vrè we wá pvng ráà. We yángø Svrabín koqkámpè Cornelius svng gø móngdàn  vtáng svng lùngò we vhømò nø Sevildavichi myuq taq ø dvshà mvhøt lvm vhøm mò weí we shvrà taqøni lvpat béyàngì. We mèpvng taq àngò ngámshì we shagóng vnvng svng lùò nø St. Calistuq dvgàm svng vsél yàngà.
We yáng kèní 5 nøng vle ráì kvtnø gvray bvnlì taq shvkse wáshì lvm dvpat St. Cyprian taq vrá døngjá vl ráì. Koqkámpè Galariuis í àng svng we rúngtàng, vya lúnlvm dvpat àng svng noq ràe wanø dvkám:òe. We kà svng St. Cyprian taq kèní vtiqshì nø màtoò we rat àng svng shvtlvm dvkámòe wae. Wedø àng svng shvtlvm dvkámò we rvtø taq àngí koqkámpè svng vtànò we taq kàngpè gvray svng oqà wawe dang vta:ngòe. Wedø St. Cyprian svng shvtlvm wàa-tnà we rat shvngømré rì dvhø vzi vrùng lvm dvbung yà:ngà. St. Cyprian nø we yángø shvtnò we vhømò nø lvpat bé bøì we gvzà màléwe rvtø taq ni Gàmzø koqkámpè Galariuis Mansimu gø lvpat béyàngì.

Add new comment

1 + 11 =