St. Cornelius nvng St. Cyprian

St. Cornelius nvng St. Cyprian

St. Cornelius nø AD 251 nǿng Empire Dechius nø shvngø̀mré vsv̀ngrì kaqsv̀ng shvnip shvnvr we rvtø̀ taq Svrabín koqkámpè vya sv̀ng kámshì lún yv̀:ngà we íe. Àng Svrabín koqkámpè vya sv̀ng kámshì bǿì mèpvng gvzà màléwe rvtø̀ taqni Africa dan vdòng taqø kámnøt tvrà nv̀ng singwe màrv́m màrá, vzi vrùngwe tvràrì gvzà bung yv̀:ngì.

Wedø íwe rvtø̀ Catholic shvngø̀mrémè kámnøt tvrà gurò nø mvnoq mvkám vsv̀ng vwángshì bøwe rìkaq shvngø̀mré vdòng vrá tiqkvt vwángshì longwe ínì nø vto lv́m dang shvrúngshú pè St. Cyprian í Svrabín koqkámpè kaqsv̀ng shún yv̀:ngà. Welòng sv̀ng Svrabín koqkámpè Cornelius í vtoò nø we tvrà sv̀ng cvn dvgømlv́m shvngø̀mré shvrúng shúrì kaq sv̀ng dvtúvtnà dvgvp Novation taqkèní nø welòng sv̀ng màtoò nø àngnø Svrabín koqkámpè ò dvrá sv̀ng vtùwe wáshì yv̀:ngì.

Weratnø àngnø shvngø̀mré mvshǿl taq nv̀mlat Svrabín koqkámpè kaqsv̀ng vtùwe vsv̀ng tiqgǿ wanø bø̀n ráì we íe. Werat Novation àng kaqsv̀ng pongshø̀nggv̀n sv̀ng dvjá yv̀:ngà wegø íe.

We yv́ngkèní Novation àngò vtù mvdò nø mvmenǿng høqshaq gvlángshì yv̀:ngì wegø íe. AD 253 nǿng sv̀ng tuqráì nø gv̀mzø̀ koqkámpè Paul ò bat taq vrá tiqkvt shvngø̀mrémè sv̀ng vtù nø̀ shvnip shvnvr we wà ráà.

Svrabín koqkámpè St. Cornelius sv̀ng gø Sividachi sv̀ng lùng yv̀ngà nø weyv́ngø dvshá mvré lvpat béyv̀:ngì we íe. We mèpv̀ng wa angò dvgv̀m sv̀ng St. Calistus sv̀ng vsélā yv̀:ngà we íe.

Weyv́ng kèní 5 nǿng vlé v́mì mèpvng kàngpè Yesu dang shvkse wáshì lv́m dvpat St. Cypiran dvzaq dvkángshì ráì. Koqkámpè Galarius Messimu í St. Cypiran kaq àngno rúngtàng, ngór dvgùng ngàngdøng lv́m tvrà dvpvt gv̀mzø̀ koqkámpè kaqsv̀ng noqlv́m dvkám lú:ngà.

Ínìgø àngnø døngmvn tvrà svng cv̀nnø we lòngsv̀ng vtiq yv̀ngà wegø íe. Wedø koqkámpè ò kàsv̀ng vtiqò werat àngkaq sv̀ng vgo tutnò nø̀ shvtlv́m dvkám yv̀:ngà wegø íe. Wedø àngsv̀ng shvtlv́m dvkám bǿà werat St. Cypiran àngtaqkèní gvrày kaq oqà wawe dang vtàn yv̀:ngà wegø íe.

Wedø St. Cypiran svng shvtlv́m shv̀ngkà ratnø̀ móng vsv̀ng loksokrì vjángshì ráì nø àngmèpvng svng cvnyv̀:ngì. St. Cypiran àngkaqsv̀ng shvtlv́m wáshìwe koqkámpè kaqsvng gø àngí jà gømpaq zíò nø vjúrøtāò wegø wà yv̀:ngà.

St. Cypiran nø kámnøt tvrà dvpvt lvpat zíshì yv̀:ngì nø àng shìbǿì mèpvng gvzà màléwe rvtø̀ taqni gv̀mzø̀ koqkámpè Galarius Messimu gø shì yv̀:ngì.

 

Add new comment

16 + 3 =