St. Cuthbert 

St. Cuthbert 
St. Cuthbert nø English dvcì tiqgǿ íyv̀ngì nø̀ NOrthumbria kèní íe. Àngnø làngré lvpvt taqø ni gv̀mzø̀ koqkámpè Matiá kaqsvng gvsat yv̀ngà we tiqpè gø íyv̀ngì. We móng taq cømsaq mòngzø̀l ráì dvgvp shvrúngshú dòraq mvdò sv̀ng gong yv̀ngì. 
Àngnø̀ we zùng taq paqzí cvngshì we tvrà rì taqgø yùl yùlcè cv́n lúnò we tiqgǿ gø íyv̀ngì. Àngnø shèrwe nøt mvsø̀n vlwe tiqgǿ gø íe. Àngtaqø nvmik gømlarì dvtan lúnwe kùngàrì gø vl we tiqgǿ gø íe. 
We shvrúngshú zùng taqø àngnø zaqlè rì svng vto nø vsùng we bv̀nlì døngjá svng wá vdu yv̀ngì wegø íe. Ribon shvrúngshú zùng taq vlnø̀ nøt mvsø̀n kùngà vnǿnwe vsv̀ngrì nvng tiqdø àngnø Meris kaq svng lo vdu yv̀ngì. AD 664 nǿng taq àng taqkèní Rome vtóng svng cv̀nlv́m nøt vrá yv̀ngì. We rvtø̀ taq àng kaqsvng Lindifan ò shølshú shaqré tiqgǿku dang yv̀ngà. 
St. Cuthbert nø Ireland móng taqø 9 nøngdøp rungnø̀ nvrshì we rvtø̀ taqøni AD 685 taq Svrado vya svng kámshì lún yv̀ngà. We yv́ngkèní àngnø Lindifa ò Svrado tiqgǿ bø̀n yv̀ngì. Àngnø nøt mvsø̀n shèrwe nvng vlǿmvm vrvmwe shølshú tiqgǿ íwerat àngò bat taq shvngø̀mré vsv̀ngrì gø gvzà luqtàm yv̀ngì we íe. 
St. Cuthbert nø àng lvpat bébǿì mèpvng 400 nǿng vle bǿì wekvt àngò dvgàm svng vrá vjáng lúngà dvgvp àngò shagóng vnvngnø mvbøp mvtìn nø tòni døni vl dawe svng yv̀ng yv̀ngà. Wekvt England móng taq vlwe vsvngrì taqkèní àngò dvgàm taq dinø vpǿ shvringwe, dvgùng ziwe rì wà yv̀ngà. Hennery koqkám VIII pèò bat taq kám vsv̀ngrì kaqsvng shvnip shvnvr we rvtø̀ we shagóng vnvng svng shvtìn gvyaqò we mvyv̀ngà nø lutshì lún yv̀ngà wegø íe. Welòng shagóng vnvng svngnø England móngdàn taq vlwe Bernadine shvrúngshú mvdòrì taqkèní àng dvtang tang mvkoq nø roqgvr ráà wegø íe. 
St. Cuthbert nø gvtnvmvm we vsv̀ngrì kaqsvng kupgvrwe shv̀nshér vsv̀ng ( The Patron Saint of Sailors) wanø̀ bø̀ng shvngwe gø íe.

Add new comment

7 + 5 =