St. Francis of Rome

St. Francis of Rome
St. Frances of Rome nø àng vsvk 6 nǿng mvril kèní kám vsv̀ng tiqgǿ bǿn yv̀ngì mè gø íe. 12 nǿng svng tuqráì rvtø̀ taqnø àngpè tiqgǿ gø kámnøt tvrà svng nøt vyuq ráì wetaq àngpè ò kàtawe ku dvgùng vlwe tiqrvpcè íwe Lorineo Deporini wa tǿshìwe tiqgǿ nvng døngku shvzøngshì yv̀ngì wegø íe. 
Àngò dø̀ngku lvpvt 12 nǿng svng tuqráì wekvt àngní ò dø̀ngku taq àngcèrì 6 gǿ svng gø shvzvt yv̀ngà nø kámnøt tvrà taq gvzà nøt lø̀mnø̀ dvzaq shìwe dø̀ngku tiqrvp ku vrangshì lún ráà wegø íe. 
St. Francis of Rome àngò dø̀ngkupè gø dø̀ngku bv̀nlì rì nvng kámnøt tvrà rì taq gvzà vlǿmvm vrvmnø vsv̀ngrìí vpǿò we dø̀ngkupè tiqgǿ gø íyv̀ngì. We rvtø̀ taq Rome taqø kám vsv̀ngrì kaq vtù gvsatwe ngànshà mvdòrì bungnø̀ vjángshìwe rvtø íyv̀ngì werat we móngtaq vl we kám vsv̀ngrì taqkèní kámnøt tvrà dang taq mvhøt lv́mrì gø gvzà vhǿ:mòwe rvtø̀ gø íyv̀:ngì. 
AD 1408 nǿng taq nø St. Francis dø̀ngku tiqrvp vtang kèní mvhøt lv́m mvrù mè vkø̀nwe vdòng taq v́l vdu yv̀ngì. 
We rvtø̀ taq St. Francis svng gø kám vsvngrì kaq vtùwe mvdò rì taqkèní tvpmònø̀ tung shvrúngò we vhǿm:ò wervt àngmaq rvp svng Svrabín koqkám róngkèní vsùng lv́m høqshaq íyv̀ngì. Àngmaq tiqchø̀m vsv̀ng shvngbe svng Naples cèldvp kèní rvtø̀ vrv̀m shvnip shvnvr we vhǿm yv̀ngà. AD 1410 nǿng svng tuqráì wekvt Rome myuq shvngbe gvyaq shìnø vrø̀l ráì we rvtø̀ we cèldvp gø vmv́ng yv̀ngì. Welòng mvjàn taqø ni àngcè me ní 2 gǿ gø lvpvt zíshì yv̀ngì. 
St. Francis àngò shèrwe nøt mvsø̀n, kámnøt tvrà taq nøt lø̀m nøt, pvlàcè dang taq dvzaq dvkángshì we nvng dvshà vsv̀ngrì kaq dvsháza shóngnøt kèní mvkok nøt rì rvt we móng vsv̀ngrì dvhø̀ taqø gvzà bø̀ngshv̀ngnø mv́r gwaq yv̀ngì we íe. We móng taq vl nø màshvla we bv̀nlì wavm we svmarérì mvme gø àngmaqò chø̀mdø̀ngku svng yv̀ngò nø nøt língshì we gø gvzà vl yv̀ngì. 
AD 1430 nǿng taqnø Benedictine Oblate Congregation of Tor de’Speclin wawe dvzømshú mvdò svng gø poqpv̀ng yv̀ngà. We dvzømshú mvdo nø kàciq ratshì we wáshì mvrà we ínìgø rvtø̀ vrv̀m taq vjúrøt dvzaqshì lv́m dang taq dvzaqshì we, za vsv̀ngrì kaq vsùng dvbangāwe nvng dvshà vsvngrì kaq mvkok we dangrì taq dvzømshì yv̀ngì wegø íe. 
St. Francis nø cáng noqwe vtóngò kàru bokrì rønø̀ nøtcun dvtøpwe tvrà taq gvzà nøt lúmwe gø íe. Àng taqø kà dvtutwe nvng vna yógø rì shvzǿm lúnwe kù:ngà jejúrì gø vtoshì lún yv̀:ngà. St. Francis àngkaq svng lvpvt 23 nǿng mvril kèní ni Gvrayí muqlàng dvzv́r rì kaqsvng yv́nglún we jejú kù:ngà svng shvmv́nā ráà wegø íe. 
Àngdø̀ngkupè shì bǿì mèpvng taqnø àngí vrang ráà we dvzømshú mvdò svng gòngnø̀ bv̀nlì dvzøm shìbǿì mèpvng 4 nǿng vle á:mì kvt lvpvt bé yv̀:ngì.

Add new comment

1 + 17 =