St. Francis Xavier 

St. Francis Xavier 
Dvbùshvng mòngkà dvshvngwe vsv̀ngrì kaq roqgvrwe St. Francis Xavier nø Spain móngdàn Pamplona myuqø AD 1506 nǿng taq shøq yv̀ngà. Àngnø cv̀m lvpat taq France móngdàn Pari myuq taq paqzí cvnshì we rvtø̀ St. Ignatius of Loyola ò nvmlat dvzv́r rì 7 gǿ taqkèní tiqgǿku vbá yv̀ngì wegø íe. 
Àngnø shvrúngshú vya sv̀ng kámshì bǿì mèpvng 4 nǿng vle bǿì kvt AD 1541 nǿng taqnø St. Francis Xavier tiqgǿ India móngdàn svng dinø dvbùshv̀ng mòngkà dvshvnglv́m bv̀nlì døngjá sv̀ng kámshì yv̀ngì wegø íe. 
Wemóng sv̀ng zaqlè tvrà ngangwe tvrà taq 13 shvlá døp naqwe ínø̀ Portugal móngdàn ò øpkáng rvgaq íwe Goa taqø Gvray dvbùshv̀ng mòngkà nvmlat dvshvng pv̀ng yv̀ngà we ínø we rvgaq vsv̀ngrì kaq gø màdvráwe dangrì taqkèní kupgvrā yv̀ngà wegø íe. Téwa wuqlaq àngkàngrì íwe gàmzø̀rì taqkèní màdvrá dø mvnyam kéòwe dangrì yv́ngkèní roqgvrāwe mvtaq vshuqrì kaqsv̀nggø Gvray tvrà shvngøt dvtúāò werat St. Francis Xavier kaq svng wemóng gv̀mzø̀rì nø mvshóng wám shìráì wegø íe. 
St. Francis Xavier nø we móngkèní vrá tiqkvt nganá:mì nø Pearl Fishery Coat shvrà taq vlwe Paravas dvcìrì kaqsv̀ng gø Gvray dvbùshv̀ng mòngkà dvshvngāò we yv́ngkèní wemóng vsv̀ngrì shvngbe gø tìløp kámshì lúnlv́m dvpvt shúnshì yv̀ngì wegø íe. 
St. Francis Xavier í Brahman dvcìrì dvhø̀ taq 12 nǿng døp Gvray dvbùshv̀ng mòngkà dvshvng yv̀ngà we ínø̀ we yv́ngkèní kám vsv̀ng tiqgǿ wa kámnøt tvrà sv̀ng vpo lún yv̀ngà wegø íe. Ínìgø St. Francis Xavier nø nøt màdvcv́mshì shaqí zv̀n dvtut dvzaq dvkángshì yv̀ngì wegø íe. 
AD 1549 nǿng taqnø St. Francis Xavier Japan móng sv̀ng vrá dinø̀ wemóng taq nv̀mlat Gvray dvbùshv̀ng mòngkà dvshv̀ngwe tiqgǿ ku dvzaq shì yv̀ngì. St. Francis Xavier nø dvshà mvhøt lv́m tvràrì sv̀ng tønshì nø Japan móng taq móngøp gv̀mzø̀rì dvhø̀ Portugal móngò krønmvng gvsa tiqku vtoq vtip dvzaqshì yv̀ngì wegø íe. 
Wemóng øp gv̀mzø̀ shaqré rì kaqsv̀ng nímzì dvrèrì, ám jàmhvp nari tiqchàng nvng gvmpaqrì zíbǿà mèpvngnø àngkaq sv̀ng wemóng vsv̀ngrì kaq Gvray dvbùshv̀ng mòngkà dvshvng lv́m vmíng vkáng zí yv̀ngà wegø íe. St. Francis Xavier taqkèní vtàn yv̀ngà we taq kám vsv̀ng mǿí we vsv̀ngrì kèní nøt mvsøn shèrnø nøt shvlá wáshìwe vsv̀ngrì nø Japan dvcìrì ni íe wanø̀ vtàn yv̀ngà we íe. 
Wemóng taq àngí nv̀mlat dvbùshv̀ng mòngkà dvshvngvt we rvtø̀ taqnø we móngò øpshú shaqrérì taqkèní àngkaq svng mvkámnø shvngoshì we gø vhǿm yv̀ngà. St. Francis Xavier nø Japan móng kèní vrá tiqkvt Mìwa móng svng vrá dinø dvbùshv̀ng mòngkà dvsher lv́m nøt ratshì yv̀ngì. 
Ínìgø Hongkong móng Sancian rvgaq tuq ráì wekvt záyv̀ngí vtøp kéò nø AD 1552 nǿng taqni Yesu vdòngø yøpbyo yv̀ngì we íe.

Add new comment

1 + 0 =