St. Gregory Nazianzen

St. Gregory NAZIAN ZEN
ST. GREGORY nø shv̀nshér we døngku tiqrvp taqkèní shøq yv̀ngà we tiqgǿ ínø̀ àngò àngpè nø St. Gregory The Great wapè íyv̀ngì. Àngmè nø St. Manoná ínø̀ St. Seseri nø àng nvmpè íyv̀ngì. St. Goronia nø àngnvm mè íyv̀ngì nø àng Sitria taq paqzí cvnshì rvtø̀ taq St. Barsil nvng gø vrv́m lún yv̀ngà we íe. 
Weyv́ng kèní St. Gregory Nazian Zen nø Palastine svng paqzí cvnshì lv́m dì yv̀ngì. Àngnø Alexander nvng Egypt móng Edin myoq rvgaq taqø dvzáng nvng kàshø̀nwe paqzírì cvnshì yv̀ngì. St. Gregory àngnø we móng kèní lo bǿì rvtø̀ taq àng vsvk 31 nǿng íbǿì nø we rvtø̀ kèní àngnø St. Bersil nvng tiqdø shvrúngshú zùngsvng gòngnø̀ shvrúng shú bv̀nlì wàlv́m nøtrat shìyv̀ngì. 
Nǿngrì mvme nǿng naqráì kvt àngpè St. Gregory The Great taqkèní àngkaq svng shvrúngshú vya svng kámshì lv́m dvkámvtnà werat àngtaqkèní we shvrúngshú bv̀nlì taq nøt vtiq lv́m vhǿ:mò we vdòng taqø ni àngpè dvkám kàsvng cvn dvgøm yv̀ngà wegø íe. 
St. Gregory àngtaqkèní Gvray mòngkà, vjúrøt lègarì nvng àngpè St. Gregory dø íwe shvngøtshú svra rì kaqsvng vpǿ shvringwe kàru rì gø vru ráà wegø íe. 
11 nǿng vle bǿì wekvt àng rv̀mnvngpè íwe St. Bersil nø àngò Svrado pè bø̀n yv̀ngì. We rvtø̀ taq St. Gregory Nazian Zen nø àng vl we móngø móng mvngø̀r lv́mdø íwe dvjà svng dǿm sháò werat àngpè vlwe móng svng vrá vtáng yv̀ngì. 
30 nǿng vdòng taqni Constantinova svng Aririan mvnoq mvkám we dvcì rì taqkèní øp ráà. AD 379 nǿng taqnø St. Gregory taqkèní we cáng noq dvcìrì kaqsvng shvngø̀mré cvndø̀ng dvrárì nvng tóng laqyà rì svng cvnāò nø àngmaq kaqsvng Gvrayò gálòng svng dvtanā yv̀ngà. Àngò shèrnø shv̀nshér we nøt mvsø̀nrì kaqsvng kám vlǿm shìráì weí we dvcìrì shvngbe nø kám vsvngrì bøn yv̀ngì we íe. Àngtaqkèní vshø̀mgǿ tiqgóng Gvray tvrà svng àngmaq kaq tøp tøpwa vtánā ráà wegø íe. 
St. Gregory Nazian Zen àngkaq svng St. John (Gvray dvbùshvng mòngkà vru pè) wanø̀ Greek dvcìrì taqkèní bø̀ng zí yv̀ngà. St. Jerome gø St. Gregory ò dvzv́r tiqgǿ íyv̀ngì. AD 380 nǿng taqnø Theodosicis gv̀mzø̀ koqkámpè rúngráì rvtø̀ taq St. Gregory àngkaq svng Svrado vya svng kámā yv̀ngà. St. Gregory nø àng lvpat 64 nǿng taqni záyv̀ngí vtøp kéò nø Narious myuq taqøni lvpat béyv̀ngì. Àngshø̀n yv̀ngì we kà taq “Gvray kaq vdè tiqgóng shvngbe zíshìwe vsvngnø Gvray yv́ngkèní vrá kø̀mzøp we jejú svng vtoshì lúnlv́m ílonge” wanø vtàn yv̀ngà.

Add new comment

1 + 0 =