St. John Fisher & Thomas More

St. John Fisher & Thomas More

St. John Fisher & Thomas More maq nø England móngdàn gv̀mzø̀ koqkámpè Henry VIII ò wur taq dvki vrè nø lvpaq zíshì yv̀ngì we kámnøt shvre rì taq gvzà bø̀ng shv̀ng yv̀ngì we shv̀nshér vsv̀ng gǿní gø íe.

AD 1527 nǿng vdòng Svrabín koqkámpè Ckement VII bat taq 18 nǿng døp gv̀mzø̀ koqkámpè ò dø̀ngkumè íyv̀ngì mè Catherine Aragon nv̀ng gv̀mzø̀ koqkámpè nø àngcè lvngà shvdang màshvzat shìwe rat we shvzøngkung nø gvray mv́r taq jòrwe shvzøngkùng møí wanø Svrabín koqkámpè sv̀ng móngzøng cèrì kaq vring dvzv́r òe. Welòng sv̀ng Svrabín koqkámpè Clement VII pè í vgámò we yv́ng kèní pv́ngshìnø móng dø̀ngku mvjàn dvbung yv̀ngà we íe.

Henry gv̀mzø̀ koqkámpè nø Anne Boleyn tǿshì mè nv̀ng àngcè lv̀ngà shvdang shvzat shìlv́m shóngshì we ínø Roma shvngø̀mré kèní pong shø̀nggv̀n sv̀ng dvjáò we vhǿm bǿà we rat shv̀mná vsor lúngì. Weratnø AD 1534 nǿng taq Henry Gv̀mzø̀ koqkámpè nø àngò móngøp gv̀mzø̀ vmíng vkáng kèní England shvngøm ré shølshú vgo íwe dang vrìngò nø Catholic shvngø̀mré rìsvng dvki vrèwe wá pv̀ngvt nà.

England móngdàn vdòng taq vlwe Catholic shvngø̀mré, kámnøt shvrerì shvngbe svng naqciq riqwe dvki vrè ò nø panglay vdòng shø̀chø̀mrì kèní dvjáò we wàyv̀ngà. Àngkaq matoò we rvcángcèrì kaq svng cvmri í dvchiqò nø shatnò we, mvshì dvgvp puqwá ngéò nø̀ bvshøn nvrø̀mrì lúāò we wàyv̀ngà.

We dvgvp Rocheoter myuqò Svrado pè John Fisher gø Henry gv̀mzø̀ koqkámpè nø England shvngø̀mré ò shølshú vgo tiqpè íe walòng svng màtoò nø vgám we wáshì werat tong taq shvrúngò we vhømòe. AD 1535 nǿng taq nø John Fisher sv̀ng vgo tutnò nø shvtnò dángí àng vgo sv̀ng dvzà mvdàmø mvmeni naqhøt chungò nø dvtan yv̀ngà.

St. John Fisher àngnø gvray mòngkà bok svng wurtaq lángò nø kámnøt tvrà taq shvre wáshì yv̀ngì we íe. Àng shi mvshì dvgvp wedø rvcángcèrì kaq dvki vrè nø shatwe vsv̀ngrì shvngbe sv̀ng mvrà vroqā we kà vtàn yv̀ngà.

St. John Fisher shì bǿì mèpvng nø “Gvray kà nv̀ng Gv̀mzø̀ koqkámpè kàtaq Gv̀mzø̀ koqkámpè kà sv̀ng vtiq shø̀nge” wanø vkiqwe dvrá vjì pè Sir. Thomas More svng vrá vré shì ráì. Thomas More nø gvray kaq kámwe nv̀ng døngmvn tvrà taq ripwe tiqgǿ ínø̀ AD 1527 nǿng taqnø gv̀mzø̀ koqkámpè Henry VIII svng vgámwe ku àngò bvnlì rúngtàng kèní nvrshì yv̀ngì. Weratnø àngkaq móngdàn sv̀ng vtù pè wanø AD 1535 nǿng taq shat yv̀ngà. Àng shi mvshì dvgvp àngí vtàn yv̀ngà we taq “nga nø gv̀mzø̀pè ò dvzv́r ǿnge. Ínìgø nv̀mlat kèní ngànø gvray ò dvzv́r vshuq pè ǿngàe” wanø̀ vtàn yv̀nga.

 

Add new comment

10 + 5 =