St. Joseph Calasanz

St. Joseph Calasanz

Shvngø̀mré sasvna paqzí zùngrì sv̀ng poqpv̀ng yv̀:ngà pè St. Joseph Calasanz nø AD 1556 nǿng Spain móngdàn Aragon myuq taq shøq yv̀:ngà.

Àng cv̀m lvpat taqkèní àngò tiq lvpat sv̀ng gvray bv̀nlì tvrà taq wa apnúngshì yv̀:ngì wegø íe. Àngnø svmaré tiqgǿ í dvchvp kéò we tvrà kèní lutshì lúnlv́m dvpat Valencia myuq kèní vtshì ráì nø̀ Agala myuq taqø shvngø̀mré nv̀ng singwe paqzí rìsv̀ng cvn dvzaqshì yv̀:ngì wegø íe.

AD 1583 nǿng taq shvrúngshú vya sv̀ng kámshì bǿì mèpvng Joseph nø kám vsv̀ngrì ò paqzí dang ràwe tvrà rìsv̀ng síngshá lúnò nø AD 1592 nǿng Spain móngdàn kèní Rome myuq sv̀ng dinø̀ we shvrà taqø vlwe dvshá mvré vsv̀ngrì dvpat paqzí cvnshì lún we shvrà zùng tiqlòng sv̀ng poqpv̀ng yv̀:ngà wegø íe.

We mèpvng kèní nø shvngø̀mré vdòng mònggv̀n paqzí cvnshì lúnlv́m dvpat sasvna zùngrì poqpv̀ng yv̀:ngà wegø íe. St. Joseph Calasanz taqkèní àng lvpat taq dvshà mvhøt lv́m tvrà rì, shvnip shvnvr we tvrà rì nø àng ò làngdø̀m àngni høqshaq vhǿm yv̀:ngà wegø íe. Àngnø nøt yvng nøt tǿngwe vsv̀ng tiqgǿ gø íyv̀:ngì.

Tiqni rvtø̀ taq St. Joseph Calasanz kaqsv̀ng mvnúr we vsv̀ng tiqmvdò í àngsv̀ng ciplá, mvrà shvri ò nø tvrà rvmø àngsv̀ng dvki vrè ò wegø wà yv̀:ngà we sv̀ng vhǿm yv̀:ngà. Àng kaqsv̀ng we àngò bv̀nlì rì nv̀ng singnø̀ shvrúng shú rv̀mnvngrì taqkèní gø mvrà shvri we dangrì àngkvt kvt vhǿ:mò wegø íe. Tiq rvtø̀ taqnø svrabín koqkámpè í St. Joseph Calasanz í wàò we bv̀nlì rì sv̀ng nvr lv́m dvtú vtnà we dvgvp àng í vtàn:ò wenø “ Gvray àngí wá shaq we bv̀nlìrì shvngbe sv̀ng àng taqkèní vrá gvyaqò we íe” wanø̀ vtà:n yv̀:ngà.

St. Joseph Calasanz àng í wá pv̀ng ráà we bv̀nlìrì shvngbe sv̀ng àng vsvk (92) nǿng, AD 1648 nǿng taq tiqkvt vrá shvngø̀mré kèní vto ò nø dvrá shv̀ng mvsat ráà werat dèni høqshaq mònggv̀n taq we bv̀nlì rì nø vsher ráì wegø íe.

St. Joseph Calasanz

Shvngø̀mré sasvna paqzí zùngrì sv̀ng poqpv̀ng yv̀:ngà pè St. Joseph Calasanz nø AD 1556 nǿng Spain móngdàn Aragon myuq taq shøq yv̀:ngà.

Àng cv̀m lvpat taqkèní àngò tiq lvpat sv̀ng gvray bv̀nlì tvrà taq wa apnúngshì yv̀:ngì wegø íe. Àngnø svmaré tiqgǿ í dvchvp kéò we tvrà kèní lutshì lúnlv́m dvpat Valencia myuq kèní vtshì ráì nø̀ Agala myuq taqø shvngø̀mré nv̀ng singwe paqzí rìsv̀ng cvn dvzaqshì yv̀:ngì wegø íe.

AD 1583 nǿng taq shvrúngshú vya sv̀ng kámshì bǿì mèpvng Joseph nø kám vsv̀ngrì ò paqzí dang ràwe tvrà rìsv̀ng síngshá lúnò nø AD 1592 nǿng Spain móngdàn kèní Rome myuq sv̀ng dinø̀ we shvrà taqø vlwe dvshá mvré vsv̀ngrì dvpat paqzí cvnshì lún we shvrà zùng tiqlòng sv̀ng poqpv̀ng yv̀:ngà wegø íe.

We mèpvng kèní nø shvngø̀mré vdòng mònggv̀n paqzí cvnshì lúnlv́m dvpat sasvna zùngrì poqpv̀ng yv̀:ngà wegø íe. St. Joseph Calasanz taqkèní àng lvpat taq dvshà mvhøt lv́m tvrà rì, shvnip shvnvr we tvrà rì nø àng ò làngdø̀m àngni høqshaq vhǿm yv̀:ngà wegø íe. Àngnø nøt yvng nøt tǿngwe vsv̀ng tiqgǿ gø íyv̀:ngì.

Tiqni rvtø̀ taq St. Joseph Calasanz kaqsv̀ng mvnúr we vsv̀ng tiqmvdò í àngsv̀ng ciplá, mvrà shvri ò nø tvrà rvmø àngsv̀ng dvki vrè ò wegø wà yv̀:ngà we sv̀ng vhǿm yv̀:ngà. Àng kaqsv̀ng we àngò bv̀nlì rì nv̀ng singnø̀ shvrúng shú rv̀mnvngrì taqkèní gø mvrà shvri we dangrì àngkvt kvt vhǿ:mò wegø íe. Tiq rvtø̀ taqnø svrabín koqkámpè í St. Joseph Calasanz í wàò we bv̀nlì rì sv̀ng nvr lv́m dvtú vtnà we dvgvp àng í vtàn:ò wenø “ Gvray àngí wá shaq we bv̀nlìrì shvngbe sv̀ng àng taqkèní vrá gvyaqò we íe” wanø̀ vtà:n yv̀:ngà.

St. Joseph Calasanz àng í wá pv̀ng ráà we bv̀nlìrì shvngbe sv̀ng àng vsvk (92) nǿng, AD 1648 nǿng taq tiqkvt vrá shvngø̀mré kèní vto ò nø dvrá shv̀ng mvsat ráà werat dèni høqshaq mònggv̀n taq we bv̀nlì rì nø vsher ráì wegø íe.

Add new comment

9 + 4 =