St. Lorenzo Ruiz

St. Lawrence Ruiz
Philippines dvcì kèní nvmlat shènshér vsvng tiqgø íyàngì we St. Lawrence Ruiz nø Manila myuq Mìwà dvcì tiqrvp taqkèní gvlyàngà. Àng nø Philippines dvcì svmaré tiqgø nvng døngku shvzøngshì yàngì nø àngcè 3 gø shvzat yàngà. AD 1646 nøng Benando noqngøm kùlwàng taq jeré tiqgø wáshì we rvtø Spain dvcì vsvng tiqgø shvtnò e wanø àng svng mvrà shvrì we vhøm yàngà. Weratnø àngsvng shvtlvm dvgø shì we vsvngrì ò wur taqkèní Japan móngdàn svng Dominican shvrúng shú rì nvng yelshì yàngì. We dø àngmaq zúnshì we shø chyàng Okinawa myuq svng tuq ráì kvt àngmaq svng tvpmò nø dvki vrè we vhøm yàngà.
We cèlrì íàngmaq svng shvm dvzø tìrì taq wurhàmrì dvzøn:ò nø dvki ò we svnggø shálún shìe. Làngdøm taq àngmaq svng cvmri høng í baqsúng dvchyu:ngò nø shvt vhøm yàngà. St. Lawrence Ruiz àng svng shvt lvm wàò rvtø taq cèlrì svng vtànò we taq àngnø gvray kaq kám vsvng tiqgø íwe ratnø àng lvpat shvngbe svng gvray kaq zíshì lvm íwe nvng Gvray kaq àngò gønshaq zíshì shaq íwe dang vtàn yàngà. Weyángø Japan kà tvle shú bvnlì riwe 2 gø gø St. Lawrence Ruiz àng ò shvkse wáshìwe kà svng tábøà mèpvng vtang shaq nøt yùl á:mì nø gvray kámnøt tvrà svng vlíng vpo shì yàngì. We shvngka svng dvtá lvm dvpat àngní lvngà nø Manila svng shø nvng bú:ngámì nø Manila svrado pèí welòng shvngka tálún bøà kvt St. Lawrence Ruiz svng vpø shvring we kèní we wama køp taq vlwe sìng, bòche rì møt nø dvgùng shvring yàngà.

Add new comment

3 + 10 =