St. Martin I, Pope

St. Martin I, Pope
Kámnøt shvre Svrabín koqkám tiqgø íyv:ngì we St. Martin nø Italy móngdàn Todi wamà vsvng tiqgø íyv:ngì. Àngnø paqzí dang taq dvzaq dvkángshì we vsvng tiqgø íwe mvtaq nøt mvsøn shvnshér we vsvng tiqgø íwe rat àngnø Roma shvrúng shú rì dvhø taq gvzà bøngshvngvwe tiqgø gø íyàngì. 

 

St. Martin svng AD 649 nøng taq Svrabín koqkámpè vya dang yà:ngà nø we nøng  vdòng taq ni Yesu nø vsvng jøng jøng nvng gvray íe wawe 2 dang svng vgám we dvrá svng catlvm rat lìpùngmè tiqlòng svng wàyv:ngà. 

 

Svrabín koqkámpè taqkèní we lìpùngmè taq kàngpè Yesu nø vsvng shagóng lushì we gvray íe wawe dvrá svng zaq zaq dvkám yv:ngà we ínø we dvrá svng mvkám nø màtoshì we shvngømré vsvngrì kaq svng pong shønggvn svng dvjá ò we gø wà yv:ngà.

 

We dvrá svng The Eastern Emperor Constant II mvdò kèní tábøà mèpvng nø vtang kèní shvmná vsor nø Svrabín koqkámpè svng tvplvm vmíng zí yv:ngà.

 Wekvt St. Martin svng tv:pmò nø Constantinople svng shøl ò dá:ngí móng vtùwe dvrá taqkèní àngkaq móngdàn vtáng svng lùng yv:ngà. 

 

St. Martin nø we shvrà taqø 47 ni høqshaq dvshà mvhøt we vhømò nø vl vdu yv:ngì. We shvrà taq àng shønyvngì we taq ngà ò rvnvng rvmchyangrì shvngbeí ngà svng nà ná:ngyvngà. Yesu Kristu àng í wani ngà svng mèkok longe. Yadø dvshà mvhøt lvm lòngnø ngàò lvngdøm àngni høq kadø gø mvvl long wanø vtàn yv:ngà. 

 

St. Martin nø AD 656 nøng Kazan myuq taq ø lvpat béyv:ngì. St. Martin nø kámnøt shvre wanø vpø shvring we làngdøm Svrabín koqkámpè tiqgø gø íyàngì.

Add new comment

1 + 6 =